29. desember 2004Fakta og forskning:
Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke ønsker å kjenne til - 1
Diagnosen "Münchausen syndrome by proxy" (MSbP) – Münchausens syndrom ved stedfortreder – er svindel

Av professor Marianne Haslev Skånland

*
Marianne Haslev Skånland er professor i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun arbeider særlig med vitenskapsanalyse og vitenskapskritikk, både generelt og innen områder av språkvitenskap, psykologi og barnevern, og er medlem at det vitenskapelige råd i Stiftelsen för rättspsykologi i Stockholm. Hun er engasjert i samfunnsspørsmål som angår menneskerettigheter og helse, og spesielt interessert i spørsmålet om det vitenskapelige grunnlag for sosialmyndighetenes og rettsvesenets oppfatninger av psykologi og samfunnsliv.
*


Det er gammelt nytt at der er en tendens hos helsevesen og hjelpeapparat til å velte skylden over på klienten/pasienten når de selv ikke klarer å løse et problem eller misliker kritikk. Jevnlig hører vi for eksempel om foreldre som har strevet i årevis for å få skikkelig diagnose og behandling for sine syke eller handikappede barn, men som stadig møtes med vrangvilje og mistenksomhet. Ikke rent sjelden opplever foreldrene direkte destruktive aksjoner fra de etater som skulle hjelpe, gjerne hvis foreldrene blir for energiske og forlangende på barnas vegne.
     Skruen fikk imidlertid en ny, kraftig omdreining i 1970-årene, da fenomenet barnemishandling kom sterkt på tapetet. Ett av de mest ekstreme utslagene kom mot slutten av 70-årene med barnelegen Roy Meadow, som lanserte og ivrig promoverte en diagnose hos foreldre (nesten utelukkende mødre) som fikk navnet "Münchausen syndrome by proxy" (navnet henspiller på den berømte tyske Freiherr von Münchhausen, som ble ansett som opphavsmann til de mest fantastiske løgnhistorier). Dette skulle være en psykiatrisk lidelse som besto i at mødre søkte å skaffe seg oppmerksomhet og sympati gjennom å hevde at deres barn var syke, gjennom selv å påføre barna skadelig medisinering eller annen behandling, skade barna på annen måte, eller gjennom å drepe barna - altså at mødrene brukte barna som stedfortreder for seg selv.

De leger og andre som har trodd på MSbP som en patologisk psykisk tilstand, har vært uinteressert i de tallrike tilfeller hvor foreldre etter lang konflikt med "hjelpe"-apparatet har vist seg å ha hatt rett i at deres barn var syke og hadde krav på behandling eller ytelser fra hjelpeapparatet, og hvor foreldrene på ingen måte var skyld i barnas tilstand. Det har heller aldri lykkes noen av tilhengerne av MSbP å komme med noe i likhet med håndfaste symptomer eller forklaringer som kan testes empirisk. Tvert imot har de jevnlig hevdet at årsakene er mange og høyst forskjellige, og at symptomene er mange og høyst forskjellige. Å ta "hensikt" (i dette tilfellet: den hensikt å skaffe seg oppmerksomhet) med som en del av en diagnose er dessuten særdeles betenkelig: det flytter "diagnosen" ut av rammen for vitenskapelig undersøkelse og påvisning; den blir umulig å bevise og motbevise.
     Slike hypotese-formuleringer er i vitenskapsanalyse godt kjent som immuniserings-taktikk: Man gjør sin hypotese immun mot empirisk analyse og kritikk, og dermed blir den selvbekreftende. Like godt kjent er det at slikt ikke er vitenskap, det er nonsens. (En nær analogi er "Mor Nille-logikk": Hvis man lider av MSbP, har man til hensikt å skade sitt barn; aha, barnet er skadet, ergo har man hatt det til hensikt, ergo lider man av MSbP.)
     En bra artikkel fra 2002 av den danske barnepsykologen Søren Friis Smith om MSbP er "Gal mor eller gal diagnose (Münchausen Syndrome by Proxy)", Psykolog Nyt, nr. 11, 2002, (
http://hjem.get2net.dk/sfsmith/artikler/gal_mor.htm). Han skriver blant annet: "I fag_litteraturen er MSBP/FDBP blevet udsat for en meget omfattende såvel som en meget alvorlig kritik." Videre gjør Friis Smith det blant annet klart at i den anerkjente diagnoseliste "DSM" (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) har diagnosen MSbP vært ansett problematisk: den har både skiftet navn (nettopp på grunn av det uklare i definisjonen), og har dessuten ikke vunnet innpass som pålitelig: "Hertil kan føjes, at selvom MSBP/FDBP-diagnosen har eksisteret i 25 år, er den stadig henvist til DSM's appendiks, hvilket indikerer, at det videnskabelige grundlag for dens anvendelse stadig er fundet at være for usikkert til, at den kan optages i den egentlige diagnoseliste." Artikkelen har lenker til videre referanser.

Det diffuse og anti-empiriske ved MSbP burde allerede tidlig ha ført til almen reservasjon mot denne diagnosen; fagfolk burde ha gått kraftig ut og advart befolkningen mot å tro at den er noe mere enn en løs spekulasjon. Isteden ble diagnosen svært populær i medisinske kretser. Enda mer yndet ble den blant psykologer og i barnevernet; disse har brukt den nærmest som en standard måte å velte skyld og ansvar over på foreldre på hvis foreldrene mener deres barn feiler noe og trenger hjelp. Noe lignende gjelder i politiske miljøer som beskjeftiger seg med helse- og sosiale saker; her har man oftest ukritisk trodd at alt som serveres fra medisinsk og sosialt hold er verdifull øket kunnskap.
     En del skeptikere har allikevel vært relativt tidlig ute, blant annet Fremskrittspartiet: I Dok.nr.8:999 (1995-1996) Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I Hagen og John Alvheim om tiltak for å gjenopprette tilliten til et barnevern i tillitskrise beskrives situasjonen slik i avsnitt 3.3:
     
"Forvrengning er et annet subjektivt begrep som stadig gjenfinnes i barnevernets dokumenter. Det benyttes for å vise at foreldrene har en urealistisk oppfatning av barna sine: « Forvrengt oppfatning har senere blitt observert av flere. Mash et al. (1983) fant en diskrepans mellom foreldres utsagn om sine barns atferd og direkte observasjon. Overgrepsmødre rapporterte mer atferdsproblemer hos sine barn enn det observasjoner viste. » (s. 23) Dette har senere utviklet seg til « Von Munchausen by proxy ». En betegnelse som brukes når foreldrene « finner på » en sykdom de mener barnet lider av. Spesielt ofte finner man at det er foreldre til MBD-barn som mistenkeliggjøres for å sykeliggjøre barna sine. Det kan tenkes at det de gjør, er å stå på for dem. Barn bruker å våge og vise opp mer av sine problemer overfor personer som de er trygge på enn overfor fremmede."


*

Våren 2003 kom det i Storbritannia en kraftig avsløring av at Roy Meadows aktivitet hadde bygget på ren humbug. Fra juni 2003 av har det vært skrevet en lang rekke artikler i britisk presse, det har vært tv-programmer, vedkommende minister har måttet treffe tiltak for å få fengslede kvinner satt fri og få gjenopptatt flere hundre saker hvor mødre har vært idømt fengselsstraff for barnedrap, og det har vært stor oppstuss i parlamentet om hva man skal gjøre med denne katastrofen av justismord: hundrevis av uskyldige fengslede, og mange tusen familier eller mødre som er fratatt sine barn på basis av slike grunnløse påstander. Se artikkel-listen nedenfor; den illustrerer at det ikke dreier seg om bare én og annen kritisk røst men om en solid mengde publisitet.
     Den viktigste grunnen til at MSbP langt om lenge kom under angrep, er at Meadow blant annet har brukt sin MSbP-diagnose i tallrike saker om krybbedød, hvor han uten basis også har prøvet seg på statistikk av følgende type: Det at flere barn i samme familie døde ved krybbedød, påsto han var så usannsynlig at det bare kunne skyldes drap. Nå endelig kom det frem at Meadows påstander, blant annet om statistikk, var høyst luftige og direkte gale. Påstandene ble satt til veggs av mer habile medisinske statistikere. Det er også kommet frem at det heller ikke finnes evidens eller forskning som kan påvise at det såkalte syndromet overhode eksisterer. Meadow selv ble stilt for et høringstribunal med trussel om rettssak og fratagelse av legelisens.
     Igjen har Friis Smith en relevant artikkel: "Dødelig moderkærlighet. Foreldre er dømt for drap og barn er fratatt sin familie som en følge av "diagnosen" Münchausen by Proxy – en diagnose som aldri ble godkjent og nå er svært omstridt" (
http://www.barnasrett.no/Artikler/dodelig_moderkaerlighet.htm). Jeg viser forøvrig til artikkel-listen nedenfor.

     Tilhengere av Meadow og MSbP har naturligvis mobilisert til motangrep. Det får så være, men uansett hva man måtte tro det endelige utfall av denne kampen skulle bli, bør det jo i dagens situasjon være all grunn til å forhindre at en diagnose fortsatt benyttes som er høyst spekulativ og tvilsom og forårsaker så store katastrofer. Myndighetene burde ta aksjon på linje med hva man gjør når medisiner kommer under mistanke om å gi farlige bivirkninger. Da handles det: det nedlegges forbud, og det på tross av at medisiner har vært igjennom utprøving flere tusen ganger allerede før de ble tillatt på åpent marked.
     Rettsapparatet i mange land har også opptrådt farlig naïvt og ofte vært direkte fiendtlig mot foreldre som er blitt stemplet med MSbP-diagnose. Jeg kjenner til minst 2 saker ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som angår Münchausen-diagnoser: P., C and S. mot Storbritannia, og Venema v. the Netherlands (referanser nedenfor). Foreldreparet P og C var forøvrig innbudt som foredragsholdere ved NKMRs (Nordisk Komité for Menneskelige Rettigheter:
http://nkmr.org) symposium i Göteborg i juni 2004, og de dokumenterte en lang rekke forferdende fakta om hele sakens forløp i nasjonale domstoler, inklusive forbud under straffetrussel mot å bruke sin ytringsfrihet.
     Der har vært noen kritiske artikler om MSbP i Danmark og Sverige. I Norge har der vært minst én artikkel som har tatt opp MSbP i forbindelse med de engelske justismordene i krybbedødsakene (nr 6 i listen nedenfor).

     Nordisk barnevern er meget glad i MSbP-diagnosen, og har fortsatt som om avsløringene i Storbritannia ikke eksisterer. Det norske barne- og familiedepartement kan jeg heller ikke se har foretatt seg noe for å informere domstolene, sine etater eller kommunenes klientutvalg for å stoppe bruken av MSbP-påstander i barnevernssaker. Denne unnlatelsen er naturligvis meget graverende. Flere departementer burde ha høstet tilstrekkelig erfaring fra andre rettsskandaler av medisinsk og psykologisk art til å være våkne overfor slike fenomener. Jeg kan jo nevne elektrosjokk brukt for å "kurere" homofili, "fortrengte minner" om overgrep (se British False Memory Society
http://www.bfms.org.uk/), "den anale utvidelsesrefleks" i Cleveland-saken (se Berl Kutchinsky: "Incesthysterin i Cleveland" i Lennart Hane (red) (1993): Rättvisan och psykologin - en studie över psykologins makt i domstolarna. Stockholm: Contra. ISBN 91-86092-29-4), og "genitale skader" i Bjugn-saken, samt naturligvis ymse "diagnosegrunnlag" for incest-påstander, hvor gjenopptagelsessaker og erstatningssaker for ødelagte liv både for foreldre og barn nok på ingen måte er kommet til avslutning.


Bergen 10. desember 2004.Strasbourg-sakene kan lokaliseres gjennom følgende lenker:

Venema v. the Netherlands (Münchhausen) (admissibility decision)
http://nkmr.org/venema_v_netherlands.htm

Case of Venema v. The Netherlands (judgment)
http://nkmr.org/case_of_venema_v_the_netherlands.htm

Case of Venema v. The Netherlands. Press release
http://nkmr.org/case_of_venema_v_the_netherlands_press_release.htm

P., C and S. against the United Kingdom (Münchhausen)
http://nkmr.org/p_c_and_s_v_united_kingdom.htm

P., C och S. mot Storbritannien - Press Release - Sammanfattning (2002-07-16)
http://nkmr.org/p_c_and_s_v_united_kingdom_press_release_sammanfattning.htm

P., C and S. against the United Kingdom - Press Release
http://nkmr.org/p_c_and_s_v_united_kingdom_press_release.htm

P., C and S. against the United Kingdom - Verdict (16 July 2002)
http://nkmr.org/p_c_and_s_v_united_kingdom_verdict.htm

Munchausen Syndrom by Proxy: problems of definition, diagnosis and treatment_By Clive Baldwin
http://nkmr.org/english/cliveart.pdf


Flere artikler om Münchausen Syndrome by Proxy og avsløringen av det som svindel (enkelte lenker kan tenkes å være døde da adresser dessverre ofte fjernes, særlig av aviser, men de fleste av disse fungerer forhåpentlig fortsatt):

(1) "A jury gives its verdict on Meadows Law" By Eric Roberts, reporter
http://nkmr.org/english/a_jury_gives_its_verdict_on_meadows_law.htm

(2) "The rise and fall of a medical "expert"?" By Margaret Willaims
http://www.meactionuk.org.uk/Professor_Sir_Roy_Meadows.htm

(3) "Statement on Professor Sir Samuel Roy Meadow"
http://www.gmc-uk.org/news/current/Meadows%20Statement.htm

(4) "Abuse cases doctors face probe. The cases of the sex abuse expert and the cot death expert"
http://nkmr.org/english/abuse_cases_docs_face_probe.htm

(5) "Cot death mothers: The witch hunt" By Sarah Hey, BBC News & Current Affairs
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/2757063.stm

(6) "Justismord påvist i barnedrapssaker - 258 saker der foreldre er dømt for å ha drept sine barn skal gjenopptas", Aftenposten 21.01.04
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article713444.ece

(7) "Münchhausen-by-Proxy experten granskas" Av Ruby Harrold-Claesson
http://nkmr.org/munchhausen_by_proxy_experten_granskas.htm

(8) "Münchhausen syndrome by proxy - Farliga föräldrar eller farliggjorda föräldrar?" Artikelserie i DN av Malin Nordgren
http://nkmr.org/farliga_foraldrar_eller_farliggjorda_foraldrar.htm

(9) "Jimmy Söderbergfallet. Munchhausen by Proxy eller kroppslig sjukdom?" Föredrag av Donald Söderberg
http://nkmr.org/jimmy_soderbergfallet.htm

(10) "Farlig, eller farliggjord mamma?" Av Lena Hellblom Sjögren
http://nkmr.org/farlig_eller_farliggjord_mamma.htm

(11) "Farliggörande av föräldrar" Föredrag av Lena Hellblom Sjögren
http://nkmr.org/forelasning_farliggorande_av_foraldrar_av_lena_hellblom_sjogren.htm

(12) "Öppet brev till Justitieutskottet, Socialstyrelsen, Justitieministern" Av Lena Hellblom Sjögren
http://nkmr.org/oppet_brev_till_justitieutskottet_socialstyrelsen_justitieministern.htm

(13) "Münchhausensyndromet genom ombud som en möjlig faktor vid falska beskyllningar för missbruk" Av Deirdre Conway Rand
http://www.dynam-it.com/forpsyk/pdf/munchausensyndrom89.pdf

(14) Münchausen by proxy i Danmark. En serie artiklar publicerade i Ekstra Bladet och Århus Stiftstidende
http://nkmr.org/munchhausen_by_proxy_i_danmark.htm

(15) "Narratives of Innocence and Allegations of Münchhausen Syndrome by Proxy" By Clive Baldwin
http://nkmr.org/english/munchhausen_article.pdf

(16) "Cot death review may overturn thousands of care orders" By Robert Verkaik
http://news.independent.co.uk/uk/legal/story.jsp?story=483231

(17) "Desperately seeking justice" By David Cohen
http://nkmr.org/english/cotdeath_candida.pdf

(18) "Child abuse case parents tell of 17 years of anguish. Censured paediatrician faces further hearings over claims infants were taken from families because of his 'overzealous beliefs' " By Sandra Laville
http://society.guardian.co.uk/nhsperformance/story/0,8150,1278093,00.html

(19) "Global experts slam cot death policy" BBC News
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3412353.stm

(20) "Wider cot deaths review considered" BBC News
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3412307.stm

(21) "Professor's obsession with child deaths has robbed me of my little girl too" By David Cohen
http://www.msbp.com/meadowsmsbp4.htm

(22) "What is Munchausen syndrome by proxy? John Sweeney finds out more." BBC R4- Today programme January 13, 2004
http://nkmr.org/english/what_is_munchausen_syndrome_by_proxy.htm

(23) "The child with unexplained fractures" By Colin Paterson
http://nkmr.org/english/the_child_with_unexplained_fractures.htm

(24) "BBC program series probe cot deaths" A series of programs and articles on British Broadcasting Corporation's web site, published in 2003
http://nkmr.org/english/bbc_series_probe_cot_deaths.htm

(25) "Expert in baby death cases charged with misconduct" By Celia Hall
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;$sessionid$V2PQDYJUFUY4HQFIQMFCFFWAVCBQYIV0?xml=/news/2003/12/19/nmead19.xml

(26) "Child Protection - Justice for Parents"
http://nkmr.org/english/child_protection_justice_for_parents.htm

(27) "THE CHILDSNATCHER IN CHIEF; This woman's new-born baby was seized on the say-so of the cot death expert who helped to jail Sally Clark unjustly. Hundreds more claim to be his victims. So how did Sir Roy Meadow come to wield such power?" By SUE REID
https://www.nkmr.org/en/articles/2330-mother-banned-by-law-from-caring-for-infant-son

(28) "Experts in the dock" By John Carvel
http://society.guardian.co.uk/children/story/0,1074,1137871,00.html

(29) " 'We Know You Hurt Your Kids'. Parents across the U.K. say that false child-abuse claims have destroyed their lives" By Aisha Labi
http://www.time.com/time/europe/magazine/article/0,13005,901030915-483276,00.html

(30) "Bestseller helps parents fight accusations of child abuse" By Matthew Chapman
http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,6903,1312918,00.html

(31) "Mother is banned by law from caring for her infant son - lost a baby to cot" By SUE REID
http://nkmr.org/english/mother_banned_by_law_from_caring_for_infant_son.htm

(32) "Justice for wrongly blamed mums" By Tony Larner
http://icbirmingham.icnetwork.co.uk/0100news/0100localnews/page.cfm?objectid=12596964&method=full&siteid=50002

(33) " 'We can't reunite thousands of mothers with children wrongly taken from them' " By Melissa Kite
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/01/18/nkids18.xml&sSheet=/portal/2004/01/18/ixportaltop.html

(34) "Doubts over dead baby cases" By Paula Marsh
http://icbirmingham.icnetwork.co.uk/0100news/0100localnews/page.cfm?objectid=12586769&method=full&siteid=50002

(35) "New hope for Julie" Jan 30 2003, By Steve Swingler, Evening Mail
http://icbirmingham.icnetwork.co.uk/0100news/blackcountry/page.cfm?objectid=12586770&method=full&siteid=50002

(36) "Just the tip of the iceberg" By Staff Reporter, Sunday Mercury
http://icbirmingham.icnetwork.co.uk/0100news/0100localnews/page.cfm?objectid=12596965&method=full&siteid=50002

(37) "Freed cot deaths mum: Husband saved me. Husband never doubted me says freed cot deaths mum" By Harry Arnold and Alex Williams
http://www.mirror.co.uk/news/allnews/page.cfm?objectid=12585718&method=full&siteid=50143

(38) "Bara ett glas mjølk !!!" Av Ulla Wall-Johansen, fd socionom
http://nkmr.org/bara_ett_glas_mjolk.htm

(39) "Skydda oss från Socialen och deras telefonkonsulter" av Ulla Wall
http://nkmr.org/skydda_oss_fran_socialen_och_deras_telefonkonsulter.htm

(40) "LVU - Barnmisshandel i Lagens namn?" av Ulla Wall-Johansen
http://nkmr.org/artikel_lvu_barnmisshandel_i_lagens_namn.htm


***