*

11 desember 2020
Marius Reikerås:

Åpent brev til Kjell Ingolf Ropstad

Kopi: Offentlig
Bergen, den 11.12.20


Gå av!

I dag kunne vi igjen lese om en dypt tragisk hendelse der en baby, som var under barnevernets omsorg, etter det jeg erfarer barneverntjenesten i Steinkjer kommune, døde, se link:

Baby døde: Var i barnevernets omsorg
Dagbladet, 11 desember 2020

Det er du som har det øverste konstitusjonelle ansvaret for barnevernet i Norge.

*

I dag er det også kjent at Den Europeiske Menneskerettsdomstol, EMD, kommer med sin avgjørelse i den verdenskjente saken mellom Bodnariu og Norge, førstkommende torsdag.

Uavhengig av utfallet, er saken klassifisert i kategorien "repetitive cases", dvs at EMD mener saken reiser spørsmål som allerede er avklart gjennom deres praksis, herunder syv domfellelser mot Norge, og dermed kan avgjøres i komité med tre dommere.

Det er første gang, meg bekjent, at Norge faller inn under kategorien "repetitive cases" i EMD, og det betyr at både EMD og Ministerkomiteen klassifiserer lovbruddene som du er øverste ansvarlige for, som "serieovergrep".

Som du er kjent med, ble Norge, den 10.9. 2019, domfelt i storkammersaken mellom Lobben mfl og Norge, for å ha krenket Trude Lobben og hennes sønn sine menneskeretter.

Senere er Norge domfelt i ytterligere fem saker, i den tiden du har hatt det konstitusjonelle ansvaret. Du forsøkte også å henvise de to siste domfellelsene til storkammeret, men lykkes ikke med det. I tillegg må du og regjeringen på nytt svare for dere i storkammeret i januar 2021.

*

To dager etter dommen falt i Lobben-saken, rettet medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Ulf Leirstein, følgende spørsmål til deg:

"Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (Storkammeret) har i en nylig avsagt dom slått fast at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barnet når en tre år gammel gutt ble adoptert bort til fosterforeldre. Hva tenker statsråden om oppfølgingen som må komme etter denne dommen og vil statsråden ta nødvendig initiativ slik at norske myndigheter innretter seg etter en slik dom?"

Du viser imidlertid ingen tegn til å etterleve reparasjonsprinsippene som er en del vår Grunnlov, når du svarte til Leirstein:

"Den biologiske moren er tilkjent erstatning, som vil bli utbetalt. Det er de rettslige følgene av dommen".

Den 16 mai i år, holdt du et innlegg i Stortinget der du fortsetter å underkommunisere realitetene som er knyttet til domfellelsene i EMD.

Du sa blant annet:

"I alle sakene der EMD har funnet at det har skjedd en krenkelse, har det vært begrunnet i at det har vært svakheter ved barnevernets eller domstolenes konkrete beslutningsgrunnlag eller begrunnelse. EMD har ikke funnet at barnevernlovens regler om særlige tiltak som sådan strider mot EMK. Domstolen har også vært tydelig på at de norske rettssikkerhetsgarantiene er betryggende."

Det du sier her, vet du at ikke medfører riktighet.

*

Konsekvensene av de mange domfellelsene mot Norge, er utvilsomt at Norge plikter å etterleve reglene i EMK Artikkel 46.

Den 29 mai i fjor, avsa storkammeret i EMD, enstemmig,
en svært viktig prinsipiell dom om EMK Artikkel 46, der Azerbaijan nettopp ble dømt for ikke å respektere denne bestemmelsen.

Dommen er tydelig på at Norges primære ansvar
IKKE er å betale penger for krenkelsene, men å opprette situasjonen som om krenkelsene ALDRI hadde skjedd overfor de det gjelder.

Som det heter i dommen:

"... the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

Når du gjentatte ganger gir misvisende opplysninger til stortingsrepresentantene, ikke har noen intensjon om å avbryte krenkelsene som fortsatt løper, samt heller ikke er villig til å foreta nødvendig reparasjon, verken individuelt eller generelt, så er dette forhold som er så alvorlige at det må ha konsekvenser for deg.

Og i mellomtiden dør flere mens de er i det offentliges omsorg. Nå også en baby på under ett år. Og det øverste ansvaret har du!


**
Se også


Marius Reikerås:
Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben-dommen
MHS's hjemmeside, 11 mars 2020

 – :  
En kort rapport i kjølvannet av dagens to nye EMD-dommer mot Norge den 10 mars 2020
MHS's hjemmeside, 23 mars 2020

 – :  
En debatt om barnevernssaker mellom Runa Nordahl Hæreid, Inga Bejer Engh og Adele Matheson Mestad
MHS's hjemmeside, 30 september 2020

Proceedings under Article 46 § 4 in the Case of Ilgar Mammadov v. Azerbaijan.
Judgment, Grand Chamber

European Court of Human Rights, 29 May 2019

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, oppdatert per 9 september 2020

Olav Terje Bergo:
Menneskerettsjurister: Bryr seg ikke om barnas rett
MHS's hjemmeside, 27 februar 2020

Anita Skippervik:
Systematiske lovbrudd kan ikke omdefineres som unntaksvise enkeltsaker
MHS's hjemmeside, 24 juli 2020

Marianne Haslev Skånland:
Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020

 – :  
De fem barna til en rumensk-norsk familie tatt av barnevernet i Norge
MH Skånland's hjemmeside, 21 november – 18 desember 2015

EMD varsler dom i norsk sak om beslag i advokatkorrespondanse
Torsdag avsier EMD dom i to klager mot Norge. Den ene er en barnevernsak –
Rett24, 11 desember 2020

To siktet etter barnedødsfall
Dagbladet, 11 desember 2020

Baby døde: Var i barnevernets omsorg
Dagbladet, 11 desember 2020

Barn døde etter mistenkt vold – i barnevernets omsorg
VG, 11 desember 2020
*