*


  
Oslo 13.12.2013 
Frastøtende å skjule hvem "klientene" i barnevernet er

av Marianne Haslev Skånland
Her er et eksempel på forskning fra Bufetat:

Når en klient tar livet sitt     *(Se nederst)

– Når barnevernskuratorer mister en klient i selvmord, vurderer de å slutte i jobben. Dette er et av funnene i masteroppgaven til Anne-Lill Haddeland, leder for selvmordsforebyggende team ved RVTS Sør.
RVTS Sør, Sørlandet Kunnskapspark,
rvts.sor@bufetat.no
(udatert)

Undersøkelsen sies å være "kvalitativ". Det betyr oftest at man ikke har tatt for seg et representativt utvalg og at konklusjonene derfor ikke er statistisk brukbare. I dette tilfelle er masteroppgaven basert på intervju med 3 barnevernsarbeidere. Ikke desto mindre konkluderer forskeren med at
"Kvaliteten på ivaretakelsen av ansatte i barnevernet må oppgraderes". Det skal det nok bevilges adskillige midler til.

Jaha, det forskes og forskes. Og det skjules at dette normalt ikke dreier seg om det vi vanligvis oppfatter som klienter: mennesker som ønsker profesjonell hjelp fra en kompetent person/etat, og ofte betaler for det, eller iallfall står i klient/hjelper-forholdet fullstendig frivillig.

Det er normalt ikke tilfellet i folks forhold til barnevernet. Det er jevnlig mennesker som har med barnevernet å gjøre høyst ufrivillig og til stor belastning. Ofte er det barnevernet som gjør tilværelsen uutholdelig for dem de skal hjelpe.

Det er også høyst uklart av artikkelen om disse "klientene" er barna eller foreldrene. Noen formuleringer tyder på at det nok er foreldrene. Og barnevernet ønsker sjelden å la det komme frem at barn som er eller har vært i deres varetekt, begår selvmord. Fra statistikker vet vi imidlertid at det er betydelig overhyppighet av selvmord
både blant barn som er tatt av barnevernet og blant foreldre som barna er tatt fra. Det fremgår også indirekte av denne artikkelen:
"– 18 av 49 barnevernskuratorer har opplevd å miste en klient i selvmord."

Det fremgår mer enn tydelig at det er barnevernsarbeiderne som står i sentrum omtrent som om de var ofre:

"Når en klient tar sitt eget liv, påvirkes kurator sterkt følelsesmessig, men får sjelden hjelp til å takle dette, sier Anne-Lill Haddeland."

"Studien …. Den viser at ledere må på banen for å hjelpe kuratorene til å håndtere sin arbeidssituasjon videre etter en slik opplevelse, sier Haddeland.."

"Særlig belastende er det å gå alene med skyldfølelsen og tanker om det var noe de gjorde som var medvirkende årsak til selvmordet."
Ja, bør det ikke være det da? Er det ingen grenser for hvor sterkt ideologien skal skjerme barnevernsetaten for at deres virksomhet er skadelig?

En topp i denne fordreiningen:
"Studien viser også at de kuratorene som kommer seg igjennom en slik erfaring, blir tryggere på seg selv og mer forberedt på at selvmord hos klient kan skje igjen."

Ja, det er nok ikke tvilsomt at mange barnevernerne lærer seg å distansere seg fra resultatet av det de gjør, og at de føler seg mere vel da.

*


Relatert:

Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med barnevern
- - - -


* Den originale elektroniske lenken i artikkelen fungerer ikke ved kopiering, fordi den har en "å" i ordet "Når" i lenkeadressen. Den er her erstattet med "a", og da kommer man inn.

  

*