*

25 oktober 2020
Marianne Haslev Skånland:

Vurderingen av det biologiske prinsipp
i Raundalen-utvalgets innstilling NOU 2012-5 og i presentasjonen av den


Det såkalte Raundalen-utvalget ble oppnevnt av Barne- og familiedepartementet den 18 februar 2011, da Audun Lysbakken (SV) var statsråd. Utvalget avga innstilling den 6 februar 2012. (Inga Marte Thorkildsen, også SV, tok over som statsråd 23 mars 2012. Departementet har hatt skiftende navn.)

Medlemmer av utvalget var:

Barnepsykolog Magne Raundalen, leder
Professor Arne Johan Vetlesen
Virksomhetsleder for barnevern Erna Bakken
Barnevernleder Iben Schier van den Berg
Førsteamanuensis Inge Kvaran
Fylkesnemndleder Inger Mo
Spesialpedagog Sabreen Selvik
Advokat Stig Åkenes Johnsen
Psykolog Vigdis Bunkholdt
Professor Willy-Tore Mørch
Førsteamanuensis Øyvind Kvello

Det fremgår av utvalgets
oversendelsesbrev til Departementet at en vurdering av 'det biologiske prinsippets anvendelse' var sentralt:
"I statsråd 18. februar oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skulle foreta en utredning av det biologiske prinsippets anvendelse innen barnevernet. Utvalget ble bedt om å belyse de vanskelige problemstillingene som oppstår i barnevernets arbeid når det biologiske prinsipp kommer til anvendelse. Ekspertutvalget ble også bedt om å vurdere dagens lovgivning i forhold til barnets rettsikkerhet samt vernet av ufødte barn og å fokusere på de minste barna. Utvalget ble bedt om å sammenstille relevant forskning og kunnskap samt oppsummere funn som var særlig interessante for myndigheter og fagmiljøer som utvikler barnevernet." 

NOU 2012:5
Bedre beskyttelse av barns utvikling – Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet
Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen, 6 februar 2012

Innstillingen kan klikkes inn på fra denne siden og fra dokumentets forside.

Samme dato gir regjeringen også en nyhetsmelding:

Foreslår nytt prinsipp i barnevernet
Regjeringen, 6 februar 2012

Nyhetsmeldingen åpner med:
"Kva skal vera terskelen for at barnevernet skal ta over omsorga for eit barn? Dette diskuterer Raundalenutvalet i ei utgreiing som i dag vart overrekt barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Utvalet foreslår eit nytt prinsipp i barnevernet om at barnet si tilknyting skal ha forrang samanlikna med det biologiske prinsippet." 


*


Nederst under nyhetsmeldingen kan man klikke seg videre til utvalgslederen Magne Raundalens presentasjon av ekspertutvalgets innstilling.

Presentasjonen er relativt lang. Nedenfor gjengis punkter hvor utvalgets holdning og anbefalinger vedrørende det biologiske prinsipp er spesielt tydelige:

"Målet med en utredning om det biologiske prinsipp er at spørsmål knyttet til anvendelsen av prinsippet i barnevernet blir grundig utredet. Utredningsarbeidet skal først og fremst belyse vanskelige problem-stillinger i barnevernets arbeid."

"Det er usikkert om det biologiske prinsipp vil ha samme vekt etter at tilbakeføringsbestemmelsen i § 4-21 ble endret i 2009."

"Utvalget er kjent med at det finnes forskning som tyder på biologisk preferanse i foreldreskapet, men tolker forskningen om den tilknytningen som oppstår mellom barn og deres omsorgspersoner som det sterkeste grunnlaget for et utviklingsstøttende foreldreskap. Utvalget har ikke funnet forskningsbaserte holdepunkter som hverken bekrefter eller avkrefter at det har en avgjørende egenverdi for barn å vokse opp med sine biologiske foreldre."

"Utvalget anbefaler at det etableres et fjerde, førende prinsipp for vurdering av vanskelige avgjørelser i barnevernssaker. Bakgrunnen er at en for stor vekting av egenverdien av det biologiske prinsipp kan føre til at barnet vokser opp under ugunstige omsorgsbetingelser dersom tilknytningen og relasjonsutviklingen mellom barnet og omsorgspersonene er svak."

"Det utviklingsstøttende tilknytningsprinsippet som utvalget anbefaler som et nytt førende prinsipp i barnevernet, er forskningsmessig begrunnet i utredningens hovedtekst og ytterligere belyst i to vedlegg.
• Utvalget anbefaler at det utviklingsstøttende tilknytningsprinsippet gis forrang i forhold til det biologiske prinsipp i saker der tilknytnings- og relasjonskvaliteten er til hinder for barnets utvikling."

"Det er mulig at barneverntjenesten og andre profesjoner tillegger det biologiske prinsipp større vekt enn det er grunnlag for etter rettspraksis. Den høye medholdsprosenten for barnevernet i Fylkesnemndssaker kan være en indikasjon på at barneverntjenesten legger terskelen høyt for å fremme saker om omsorgsovertakelse – muligens for høyt."

"Utvalget vil anbefale at:
• det for spedbarn fra 0 til 18 måneder tas stilling til adopsjon ikke senere enn ett år etter plassering etter bvl § 4-15, tredje ledd.
• det for barn mellom 18 måneder til 4 år tas stilling til adopsjon senest 2 år etter fosterhjemsplassering bvl § 4-15, tredje ledd.
• Adopsjon alltid vurderes i tilfeller der barn er tidlig og varig plassert i fosterhjem."

"Utvalget anbefaler departementet å utarbeide en fosterhjemsgaranti for å motvirke ustilsiktede brudd i fosterforhold."

"Gjentatte begjæringer og søksmål kan føre til negativ og dermed skadelig uro for barnet. Utvalget foreslår ikke absolutte grenser for tilbakeføring da disse kan komme i konflikt med konvensjoner Norge er bundet av. I stedet foreslår utvalget at krav om tilbakeføring og samværsendringer kan nektes realitetsbehandlet dersom det noen tid etter plassering ikke fremkommer bevis som tilsier at situasjonen er endret for barnet."
**


  *