*


16 september 2018Partisk fylkesnemndleder

Av Olav Terje Bergo


I følge Bergens Tidende fredag 9 mars 2018, mener leder Torstein Røed i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hordaland, Sogn og Fjordane det er naturlig at barnevernet som oftest får medhold i Fylkesnemnda, når de ber om at det offentlige må få overta omsorgen for barn. I følge Røed er det ”veldig sjelden tingretten omgjør nemndas vedtak om omsorgsoverdragelse”.

Kommentaren var en reaksjon på at Bergen tingrett har opphevet vedtak i Fylkesnemnda i to saker som gjelder tre barn, omtalt i Bergens Tidende. De kommer nå tilbake til foreldrene, etter å ha vært fjernet fra dem i mange måneder. Tingretten mente i følge avisen at barnevernet har svekket foreldrenes omsorgsevne. Tenk over hva den ene setningen forteller om barnevernet, om Bergen familie- og omsorgssenter, som anbefalte å ta de tre barna fra foreldrene, og om Fylkesnemnda som vedtok det barnevernet ba om.

Grunnen til at barnevernet bare har forslagsrett i spørsmål om omsorgsoverdragelse fra foreldrene til det offentlige, og ikke beslutningsmyndighet, er at en fylkesnemnd skal kvalitetssikre barnevernets forslag og begrunnelse. Røeds utsagn til Bergens Tidende viser at Fylkesnemndas leder ikke har kritisk distanse til barnevernet, og ikke har en upartisk innstilling.

Denne ukritiske og partiske innstillingen er utbredt. Det varierer litt mellom landets tolv nemnder, og over tid i den enkelte nemnd. Men i åtte-ni av ti saker om omsorgsoverdragelse, gir fylkesnemnda barnevernet medhold. Erfaringen fra Kongsberg, der barnevernets praksis ble lagt om, viser at det trolig burde ha vært omvendt: Barnevernets forslag om offentlig overtakelse av barn burde vært avslått i ni av ti tilfeller.

De mange katastrofale feilene barnevernet gjør, til stor skade for barna som rammes, medfører et stort behov for at fylkesnemd og domstoler virkelig kvalitetssikrer barnevernets påstander, forslag og begrunnelser, hører på og respekterer barn og foreldre, og ikke bare later som om de gjør det.

De to aktuelle sakene føyer seg inn i en lang rekke feilmeldinger fra dette mørklagte og vanstyrte samfunnsområdet. Når lederen for fylkesnemnda synes det er ”naturlig at barnevernstjenesten som oftest får medhold”, må det bety at den nemda han leder ikke engang har ambisjon om å foreta en upartisk, kritisk vurdering av barnevernets forslag.


***