*


3 juli 2018
Revidert 4 juli 2018Europarådet med kritisk rapport om europeisk
barnevern


Av Marianne Haslev Skånland

Den lille revideringen 4 juli består av noen korte tillegg. Blant annet er Borzova's rapport fra 2015 ikke helt lett å finne på Europarådets nettside, så jeg har føyet inn den direkte adressen. Jeg har også inkludert en av hennes anbefalinger, som når vi sammenligner med i dag illustrerer at intet viktig er forandret i god retning i norsk barnevern siden 2015.
Oversettelsene fra engelsk er mine.
MHS

**

Den 28 juni 2018 debatterte og vedtok
Europarådet en resolusjon basert på en rapport om barnevern, slik det drives, som er meget kritisk og formulerer viktige ting om hva som er galt.

Resolution 2232 (2018) Provisional version:
Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep families together
(Å finne balansen mellom "barnets beste" og behovet for å holde familien sammen)

Det er kommet opplysende artikler om dette på norsk og engelsk (se referanselisten nederst).

Rapportør for saken er Europarådets medlem Valeriu Ghiletchi fra Moldova. (En rapportør undersøker på vegne av Rådet forholdene i en sak som er besluttet tatt opp og legger så frem en rapport, som munner ut i en resolusjon.)

Denne behandlingen av barnevernsspørsmål i Europarådets parlamentarikerforsamling – i særdeleshet av omsorgsovertagelser – springer ut av Bodnariu-saken, som ble godt kjent i 2016, da den forårsaket store demonstrasjoner i flere land i Europa og også i andre verdensdeler. Saken angikk et norsk-rumensk ektepar hvis 5 barn var blitt beslaglagt i Naustdal i Sogn og Fjordane. Saken trakk hurtig andre med seg i offentlighetens lys. I debatten i Europarådet, og i Valeriu Ghiletchis
Explanatory memorandum, som er inkludert som en del av selve rapporten, blir forhold ved norsk saksgang og saker i norsk barnevern klart fremstilt.

Ghiletchi har vært i Norge for å samle fakta og uttalelser fra forskjellig hold. Han har imidlertid ikke konsentrert rapporten bare om Norge, men om den måten Vestlig barnevern generelt ofte går frem på.

Intet kunne vært bedre. På denne måten kan rapporten bli en vekker i flere land. Dette er et perspektiv som er meget velkomment, og som hittil stort sett har manglet i debatter og artikler om norsk barnevern. Det viktigste av alt for på varig basis å få stoppet overgrep fra det norske barnevernet, tror jeg med sikkerhet er å innse at problemene er rotfestet i den Vestlige verden, og derfra forsøkes spredt videre til flere land, slik at det også der kommer til å trekke med seg lignende forhold. Det er i Norge det er mest publisitet om det for tiden, men jeg kan vanskelig tenke meg at man kan få en gjennomgripende revisjon hvis man ikke holder klart at grunnlaget i tenkning om barn og foreldre er det samme i andre land i Vesten. Myndighetene i disse landene vil se at et oppgjør med norsk barnevern også vil ramme dem. Derfor angår tilstanden i norsk barnevern også borgerne i andre land, hvis myndigheter gjør det samme, riktignok med vekslende intensitet og omfang. Skal vanartet "vern" av barn som utføres av norske myndigheter bringes til opphør ved andres hjelp, må det bli en forståelse hos disse andre av at
idéene om sosialt arbeid og psykologi som styrer barnevern, er internasjonale og må bekjempes generelt.

Rapporten fra Europarådet er derfor meget gledelig. Den vedtatte resolusjonen knytter linjen tilbake til Europarådets tidligere rapport fra 22.04.2015, som hadde Olga Borzova som rapportør:
Putting the child’s best interest first in any placement decision

Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States
Foreløpig versjon
Rapport
Utkastene til resolusjon og anbefaling enstemmig vedtatt av Komitéen 26 januar 2015.
Resolution
Recommendation


Rapporten fra 2015 refereres også hyppig til i Ghiletchis
Explanatory memorandum. I dette memorandumet og i debatten bruker Ghiletchi Norge som eksempel: "3. The situation in Norway: a case study", og også innleggene i debatten fra de norske medlemmene viser at de er klar over at kritikk av det norske barnevernet er det sentrale eksempelet når Europarådet nå tar opp igjen essensielt samme problemstilling som i 2015. Vi kan for eksempel merke oss, blant anbefalingene i 2015-rapporten:
"90. Min fjerde anbefaling er å omhyggelig unngå å utføre det som er overgrep, slikt som ville være en advarsel om at noe i systemet er alvorlig galt, så som hyppig bruk av: å bryte familiebånd fullstendig, å fjerne barn fra foreldrenes omsorg ved fødselen, å basere avgjørelser om plassering på tiden som går, og adopsjoner uten foreldres samtykke."


Video av debatten i 2018 (innlegg på engelsk / engelsk oversettelse)

Ved slutten av debatten den 28 juni i år (1:08:00) fremhever Ghiletchi det viktige generelle perspektivet:
"..... Ett (svar) gjelder Norge: Jeg nevnte i min presentasjon at Norge er nevnt i rapporten fordi den saken som førte til denne rapporten fant sted i Norge. Men i resolusjonen er, som dere ser, ingen land nevnt, heller ikke Norge. Jeg er også enig med deg, fru Schou, jeg har aldri latt som om Republikken Moldova har et ideelt system. Så jeg er helt enig, vi trenger alle å forbedre vårt system for barnevelferd."

Lederen for Rådets Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, Stefan Schennach, talte også (1:12:40), og opplyste også hvordan stemmetallene for de forskjellige foreslåtte endringene hadde vært i komitéen. Det ble så stemt over rapporten, med forskjellige endringsforslag til den endelige resolusjonen.

Avstemningen i Europarådets parlamentarikerforsamling ga følgende resultat:

For resolusjonen:    43
Mot resolusjonen:     2
Avstår:                   14

Av Norges representanter i Europarådet som holdt innlegg i debatten, skilte Morten Wold seg hederlig ut (41:10). Hans innlegg var både godt og opplysende, til hjelp for barnevernsofre, og modig til norsk politiker å være.

Norges offisielle linje ble gjort klar gjennom andre norske repsentanters innlegg (se analyse av dem i (7) - (15) nedenfor). Norge vil innbitt fortsette sin nåværende behandling av familier. De vil aldri gi seg frivillig. Nedvurderingen av familier som er splittet, skal fortsette; ingen saker skal gjenopptas. Monopoliseringen av "barnets beste" fortsetter, uten at begrepet gis konkret innhold, men med den evige tilsnikelsen at barnevernet "selvfølgelig" er de som kan bedømme barnets beste, som ivaretar det, og som handler etter det.

De har også fått til en uttalelse fra Stortinget, der saken fremstilles som en kraftig seier for Norges barnevern. Om kritikken mot barnevernet er sann eller ikke, har ikke noe å si. De står i Strasbourg og vrir virkeligheten til så den skal passe den offentlige norske barnevernspolitikken, og gir så en triumferende fremstilling til bruk i innenlands propaganda. Her har vi Stortingets klare forakt for barnevernsofre – det virker som om enkelte av de norske delegatene kan ha hatt en noe merkelig oppfatning av debatten:
Solid norsk innsats snudde balansen i resolusjon om barnevern
Stortinget, 29 juni 2018

Leder for den norske delegasjonen, Ingjerd Schou, & co gjør akkurat det Norge drev med i 1996, de gjentar taktikken fra da Norge hadde tapt saken Adele Johansen anla mot dem i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol: De påstår at Norge har forbedret det lille som trengs ved ny lovgivning, de bagatelliserer kritikken, og gjentar påstandene om hvor bra alt er med norsk barnevern. Jeg minnes møtene de trommet barnevern og andre "hjelpeetater" sammen til etter 1996, for å "forklare" at saken
Johansen mot Norge nærmest var en liten feiltagelse, som godt kunne ties i hjel, og at alt var såre godt etter at fylkesnevndene var introdusert i systemet. Jeg minnes også uttalelsene i avisene fra f.eks høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, som uttalte at det norske rettsvesenet egentlig ikke var dømt. Osv osv. Jf sak (a) her: Barnevernet – dessverre en skadevolder - 2

Så når man hører på Ingjerd Schou, og leser
Solid norsk innsats, er det vel endelig på tide å forstå at prating med nåværende norske politikere og myndigheter, og strålende forhåpninger barnevernsofre har, er bortkastet. Forhåpninger til at barnevernet, kommuneadvokater, kommunebyråkrater og kommunepolitikere er rimelige og aktverdige mennesker som vil forstå familiene og ta aksjon hvis familiene bare får frem hvor glade de er i hverandre, og hvor mye barnevernet misforstår og ikke holder seg til sannheten om. Forhåpninger om at folk høyt oppe i systemet, på regjeringsnivå, vil gripe inn og rette opp sakene hvis man skriver til dem om grusomhetene som blir begått mot deres barn og dem selv. Hør på Schou, og se i øynene at det nærmest er en borgerkrig myndighetene fører mot familier.


Det eneste jeg gjerne kunne ønsket meg anderledes ved rapporten, er tittelen:
Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep families together
(Å finne balansen mellom "barnets beste" og behovet for å holde familien sammen)
Det er vanligvis til barns klart beste å være hos sine foreldre. Det er derfor
Artikkel 8 i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon, Europarådets verk, fremstiller retten til å høre sammen som en gjensidig rett for foreldrene og barna. Det finnes selvsagt unntak, så som tilfeller der foreldre mishandler sine barn. Men det er ingen grunn for våkne mennesker til å tro på det "politisk korrekte" bildet av at det eller andre graverende forhold ligger til grunn i majoriteten av barnevernssaker i landene i Vesten som mest intenst beslaglegger barn, plasserer dem i fosterhjem eller institusjoner, eller bortadopterer dem ved tvang. Barnevernet er gjennom sin opplæring grunnleggende foreldre-fiendtlige, uansett om de sier noe annet. (Også dette agget mot foreldre henger sammen med ideologien, jf Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd.) I de aller fleste tilfelle eksisterer det ingen motsetning mellom foreldrene og barnas beste, og å holde familien samlet har en meget viktig plass i å sikre det som i virkeligheten er barnets beste. Det kommer også frem i det Valeriu Ghiletchi sier, i sitt Explanatory memorandum og i Europarådets debatt.**(1)
PACE spells out strict conditions for removing a child from the family as a ‘last resort'
Europarådet, 28 juni 2018

(2)
Voting results
Europarådet, 28 juni 2018

(3)
Adopted Resolution
Europarådet, 28 juni 2018

(4)
Speakers list
Europarådet, 28 juni 2018

(5)
Video of the debate
Europarådet, 28 juni 2018

(6)
Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development:
Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep families together
Foreløpig versjon
Rapport
som også inneholder Valeriu Ghiletchis
Explanatory memorandum
Europarådet, 27 april 2018


*


(7)
Jan Simonsen:
I morgen kan Norge få så hatten passer
Resett.no, 27 juni 2018

(8)
Jan Simonsen:
Knallhard kritikk mot Norge i Europarådet, norske delegater forsøkte å stanse kritikken
Resett.no, 30 juni 2018
Simonsen siterer Jan-Aage Torp om et viktig poeng:
"Resolusjonen ….. danner et grunnlag for menneskerettighetsdomstolens vurderinger av klager på omsorgsoverdragelser. Det øker mulighetene for at Norge i fremtiden kan tape saker i domstolen."

(9)
– Resultatet av møtet med barnevernet avhenger av hvilket kontor du møter
Europarådets resolusjon viser sterk kritikk mot norsk barnevern, mener Morten Wold (Frp)
TV2, 30 juni 2018 2018
Også
på tv2's facebookside

(10)
Finn-Ove Hågensen, TV2 Nyhetene:
TV2 om Strasbourg-resolusjonen: – Resultatet av møtet med barnevernet avhenger av hvilket kontor du møter
Christian Coalition World, 30 juni 2018

(11)
PACE News:
Strasbourg yesterday: PACE spells out strict conditions for removing a child from the family as a «last resort»
Christian Coalition World, 28 juni 2018

(12)
Jan-Aage Torp:
Norway’s Brainwashing about Barnevernet by Mockery and Arrogance: «You have very little or very one-sided information» 
Christian Coalition World, 28 juni 2018

(13)
Jan-Aage Torp:
Norwegian Parliamentarians mislead the Norwegian People regarding PACE's Report on Barnevernet - Conveys Propaganda Version from Strasbourg
Christian Coalition World, 30 juni 2018

(14)
From the Norwegian Parliament: «Solid Norwegian Efforts turned the Balance in Resolution on Child Protection»
Christian Coalition World, 30 juni 2018

(15)
TV2 - the Second Channel in Norway - brings truthful Report from PACE's Resolution on Barnevernet
Christian Coalition World, 30 juni 2018***

Redaksjonen:
Overveldende seier i Europarådet mot barnevernsovergrep i Norge og Europa
Norge IDAG, 4 juli 2018*