*


6 mai 2017Marianne Haslev Skånland:
  
Interessant EMD-dom: Improta mot ItaliaEMD er, som mange vil vite, Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol. Den har sete i Strasbourg.

Denne dommen er fra 4 mai 2017. Den er på fransk, men
Google Translate gir ganske klart resultat, ihvertfall til engelsk. (Google-oversettelsen her illustrerer antagelig at god oversettelse i alle år har vært viktigst i det juridiske området, så der er automatisk oversettelse kommet lengst.) Oversettelsene til norsk er mine.


AFFAIRE IMPROTA c. ITALIE

Italia ble dømt for krenkelse av
Artikkel 8:
1 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.


Saken Improta mot Italia dreier seg om samvær far - datter i en skilsmissesak, men også sosialvesenet er inne i bildet. Barnets mor har trenert samvær, og de nasjonale myndighetene i Italia har vært sendrektige. Det har også vært spørsmål om hvorvidt barnet skulle plasseres hos andre enn noen av foreldrene. Uavhengig av innslaget av noe i retning av barnevern (sosialvesenet til stede ved samvær), har Domstolen noen særs interessante uttalelser for oss som primært er opptatt av barnevernets overgrep mot familielivet.

Jeg gjengir noen punkter av dommen på fransk. Jeg henger på en oversettelse til engelsk; den er dels hentet fra Google's automatiske oversettelse, men jeg har rettet noen få steder hvor oversettelsen er åpenbart gal (automatisk oversettelse får f.eks ikke tak i søkerens (farens) kjønn eller barnets).

De delene av dommen jeg siterer, er stort sett klare i sin relevans for Norge, men jeg prøver meg også litt som tolker av noen punkter. Jeg er ikke jurist, men juss – især menneskerettighetsjuss – skal gjerne handle om almindelige menneskers almindelige liv, og være forståelig og meningsfylt for hver og en som berøres av den
.

**

"27. Le 27 septembre 2012, les experts répondirent aux observations des parties. Ils relevèrent que le requérant n’avait pas d’expérience de la paternité en raison de l’absence de relation continue avec sa fille et que leur relation devait dès lors être développée et renforcée."
"27. On 27 September 2012, the experts replied to the observations of the parties. They noted that the applicant had no experience of paternity due to the lack of an ongoing relationship with his daughter and that their relationship should therefore be developed and strengthened."
"27. Den 27 september 2012 svarte ekspertene på partenes anførsler. De bemerket at søkeren ikke hadde noen erfaring i å være far, grunnet mangelen på et fungerende forhold til sin datter, og at forholdet mellom dem derfor burde utvikles og styrkes."

Her har man altså italienske eksperter som sier at fordi faren ikke har fått tilegne seg erfaring i det å være far, må man derfor se til at det blir gjort gjennom å utvikle og styrke båndene far - datter! Bravo! Stikk motsatt av slik Norges samlede psykobabbel-kadrer hevder at hvis en forelder ikke selv har erfaring med tette familiebånd, skal deres barn tas fra dem!

*

"43. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 58, CEDH 2002) et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 151, CEDH 2001VII)."
"43. The Court reiterates that, for a parent and his child, being together is a fundamental element of family life (Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 58, ECHR 2002) and that internal measures preventing them Constitute an interference with the right protected by Article 8 of the Convention (K. and T. v. Finland [GC], No. 25702/94, § 151, ECHR 2001-VII)."
"43. Domstolen gjentar at det å være sammen er en fundamental del av familieliv for en forelder og hans barn (Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 58, ECHR 2002), og at interne tiltak som hindrer det utgjør et inngrep mot den rettighet som er beskyttet av Artikkel 8 i Konvensjonen (K. and T. v. Finland [GC], No. 25702/94, § 151, ECHR 2001-VII)."

Viktig at EMD viser til denne dommen mot Finland; K og T mot Finland var en barnevernssak, hvor barnevernet tok en baby på tross av at det ikke forelå noen fare – babyen og moren var nemlig på det tidspunktet på sykehuset. Det er en dom som skulle brukes mot norske myndigheter hver gang barnevernet stormer inn på fødeavdelinger og tar nyfødte, angivelig for å hindre at det "oppstår tilknytning" mellom mor og barn (i seg selv kvakksalver-spekulasjon fra "tilknytningsteori").

*

"44. La Cour rappelle aussi que l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics et qu’il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale."
"44. The Court also recalls that Article 8 of the Convention is essentially intended to protect the individual against arbitrary interference by the public authorities and that it may also give rise to positive obligations inherent in an effective "respect" family life."
"44. Domstolen minner også om at Artikkel 8 i Konvensjonen grunnleggende sett skal beskytte individet mot arbitrær inngripen av offentlige myndigheter, og at det også kan medføre positive forpliktelser som ligger i effektiv "respekt" for familielivet."

Altså: Myndighetene skal ikke bare avstå fra å gripe inn i familielivet uberettiget; det finnes også situasjoner hvor myndighetene har en positiv forpliktelse til å sørge for at "respekt" for familielivet blir effektiv.

*

"52. ... Or un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps"
"52. ... Effective respect for family life requires that future relations between parents and children be regulated solely on the basis of all relevant factors, and not simply by the passage of time"
"52. ... Effektiv respekt for familieliv krever at fremtidige relasjoner mellom foreldre og barn reguleres utelukkende på basis av alle relevante forhold, og ikke alene ut fra hvor mye tid som er gått"

Aha, myndighetene skal altså ikke bare tvære ut tiden eller slapt la den gå, og så påberope seg at nå er det for sent å la barnet få noe forhold til foreldrene.

*

"54. Pour la Cour, un surcroît de diligence et de rapidité s’imposait dans l’adoption d’une décision touchant aux droits garantis par l’article 8 de la Convention. L’enjeu de la procédure pour le requérant exigeait un traitement urgent, car le passage du temps pouvait avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et son père, qui ne vivait pas avec elle."
"54. In the Court's view, there was a need for greater diligence and speed in the adoption of a decision on the rights guaranteed by Article 8 of the Convention. The issue of the proceedings for the applicant required urgent treatment, as the passage of time could have irremediable consequences on the relationship between the child and her father, who was not living with her."
"54. Etter Domstolens syn krevdes det større omhyggelighet og hurtigere reaksjon med å fatte en beslutning om rettighetene garantert av Artikkel 8 i Konvensjonen. Resultatets viktighet for klageren nødvendiggjorde haste-behandling, i og med at tiden som gikk kunne ha uopprettelige konsekvenser for forholdet mellom barnet og hennes far, som ikke bodde sammen med henne."


"57. Du fait des carences constatées dans le déroulement de cette procédure, la Cour ne saurait donc considérer que les autorités italiennes ont pris toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin d’assurer au requérant le maintien d’un lien familial avec son enfant, dans leur intérêt à tous les deux."
"57. As a result of the deficiencies in the procedure, the Court can not therefore consider that the Italian authorities took all the necessary measures which could reasonably be required of them in order to ensure the applicant A's family bond with his child, in the interest of both."
"57. Som resultat av at prosedyren var utilstrekkelig, kan Domstolen derfor ikke akseptere at italienske myndigheter tok alle nødvendige forholdsregler for med rimelighet kunne kreves av dem for å sikre klageren A's familiebånd med sin datter, i begges interesse."

*

"58. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention."
"58. In the light of the foregoing, the Court finds that there has been a violation of Article 8 of the Convention."
"58. I lys av det foregående finner Domstolen at det har vært en krenkelse av Artikkel 8 i Konvensjonen."


***Se også

Siv Westerberg:
Är det meningsfullt att föra LVU-mål til Europadomstolen?  13 februar 2008
Viktig dom i Strasbourg: Sanchez Cardenas mot Norge  4 oktober 2007 –
(Saken burde fått viktige følger i samværssaker)
   
Dommen – engelsk versjon  4 oktober 2007
   
Dommen – norsk sammendrag

*