*

26 januar 2021
Anita Skippervik, jurist:

Nemndene står for 91% menneskerettsbrudd om samvær uten at staten vil reparere de


Tina Gerts-Andresen har gjort en analyse om begrunnelser av samvær(1) etter omsorgsovertakelser hvor konklusjonen er at nemndene synliggjør i liten grad individuelle vurderinger av hvilke samvær som vil være til det enkelte barns beste, men bruker standardiserte fraser for sin begrunnelse av utmåling i samvær.

Med utgangspunkt i 91 fylkesnemndsvedtak fra perioden 1. juli 2018 til 31. desember 2019 ser denne studien på hvordan fylkesnemnda begrunner begrensinger i samværsretten. Denne studien inkluderer 91 fylkesnemndsvedtak for nærmere analyse: 38 vedtak fra perioden 1. juli 2018 til 31. desember 2018, og 53 vedtak fra perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Den omfatter 115 barn.

*

Av de 91 gjennomgåtte vedtakene konkluderer fylkesnemnda med «at omsorgsovertakelsen kan bli langvarig» i 83 av vedtakene ved førstegangsbehandling.

Gjennomgang identifiserte at 98 av de 358 vedtakene omfattet vedtak om omsorgsovertakelse med fastsettelse av samværsutmåling i første instans. Av de 98 vedtakene henviser 4 av dem avgjørelse om samvær videre til behandling i samtaleprosess, mens 3 vedtak inneholder samværsavtale som er inngått gjennom allerede gjennomført samtaleprosess. Disse vedtakene mangler følgelig en faglig begrunnelse for samværsreguleringen, og hvor fylkesnemnda gjengir avtalen uten nærmere faglig betraktning.

Dette utgjør 91 % av de gjennomgåtte vedtak hvor det ble besluttet omsorgsovertakelse, og hvor samværets mulige omfang umiddelbart innskrenkes med følgende begrunnelser:

«Formålet med samværet er da å gi barnet en mer kognitiv/intellektuell forståelse av hvem som er de biologiske foreldrene, og ikke skape eller opprettholde en følelsesmessig tilknytning til foreldrene.»

«Samværet må ikke være så hyppig at det forstyrrer barnets tilknytningsprosess og dagligliv i fosterhjemmet.»

«Ut i fra etablert praksis legger fylkesnemnda til grunn at formålet med samvær da er å sikre […] kjennskap til sine biologiske foreldre, og ikke opprettholde en relasjon […].»

Et av vedtakene begrunner svært begrenset samvær med «Dersom man ved fastsettelse av samvær alltid tar utgangspunkt i at omsorgen skal tilbakeføres, vil en rekke barn oppleve at samværsordningen forstyrrer deres mulighet til å etablere seg i fosterhjemmet.»

Bare 6 vedtak legger til grunn at nødvendigheten av en omsorgsovertakelse anslås å være kortvarig eller at forventet varighet av plassering ikke lar seg fastslå på vedtakstidspunktet.

Av dette kan det konkluderes med at nemndene for denne perioden kan ha gjort seg skyldig i 91% menneskerettsbrudd.
  

**

(1)
Tina Gerdts-Andresen:
Fastsettelse av samvær ved omsorgsovertakelse
Kritisk Juss 02/2020 (Volum 51)
(Adressen https://doi.org/10.18261/issn.2387-4546-2020-02-05 fører sammesteds.)

Avslører alvorlige lovbrudd mot barn
En ny studie har sett på hvordan fylkesnemndene fastsetter samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertakelse. Nå slår forskeren alarm.
Dagbladet, 31 august 2020

Sterke reaksjoner: – Skremmende
Sentrale politikere reagerer kraftig på fylkesnemndenes tallrike lovbrudd ved samværsfastsettelse i omsorgsovertakelsessaker.
Dagbladet, 2 september 2020


***
Se også


Redaksjonen, Norge IDAG::
 – Behov for lovendring om Barnevernet
Intervju med advokat Sverre Kvilhaug

MHS's hjemmeside, 8 oktober 2016

Bestemor fikk samværsrett
Adresseavisen, 27 juni 2005

Mormor ble nektet samvær med barnebarna
BarnasRett, samlemappe 2005-06

Arne Byhre:
Barnevern og omsorgsovertakelse
BarnasRett, mars 2003/ februar 2005

Kåre Sørlie:
Retraumatisering?
MHS's hjemmeside, 25 november 2020

Øistein Schjønsby:
Hvordan kan disse myndigheter vite at omsorgsovertagelsen vil være for alltid?
MHS's hjemmeside, 9 februar 2020

 – :  
Barnevern – hva nå?
MHS's hjemmeside, 14 mars 2020

Øyvind Østberg:
Biologiske bånd nedvurderes også i barnelovssaker
MHS's hjemmeside, 9 februar 2020

 – :  
Et sviende prestisjenederlag for den "humanitære stormakten"
MHS's hjemmeside, 23 november 2019

Ole Henriksen:
Barnevernet og EMD
MHS's hjemmeside, 11 januar 2020

Hilde Charlotte Sjølett:
Når systemet svikter, kollapser barnas rettsvern. Hva med å åpne noen dører?
MHS's hjemmeside, 17 februar 2020

Marius Reikerås:
Unøyaktigheter om EMD-dommene i kronikken "Det biologiske prinsipp – tilbake som førende prinsipp i barnevernet?"
MHS's hjemmeside, 29 desember 2019

Marianne Haslev Skånland:
Når kommunenes advokater skal 'verne' barn
MHS's hjemmeside, 10 november 2019 / 9 juli 2020

 – :  
Sterkt knyttet til moren etter barnevernets lange adskillelse
MHS's hjemmeside, 7 juni 2013

 – :  
Interessant EMD-dom: Improta mot Italia
MHS's hjemmeside, 6 mai 2017

Beate Kvammen:
Ville barna våre ha samvær med familien da de var under barnevernets 'omsorg'?
MHS's hjemmeside, 21 november 2020

*