*

29 desember 2019Marius Reikerås:

Unøyaktigheter om EMD-dommene i kronikken
"Det biologiske prinsipp – tilbake som førende prinsipp i barnevernet?"


• • • •
    Artikkelen ble publisert på Nordnorsk Debatt.no den 30 desember 2019, under tittelen Unøyaktigheter om EMD-dommene, som en kommentar til kronikken Det biologiske prinsipp – tilbake som førende prinsipp i barnevernet? av Willy-Tore Mørch og Magne Raundalen, publisert 27 desember.
    Artikkelen er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • • •


Den 27 desember hadde avisa Nordlys en kronikk forfattet av professor emeritus Willy-Tore Mørch og barnepsykolog Magne Raundalen under overskriften "Det biologiske prinsipp – tilbake som førende prinsipp i barnevernet?"

I den anledning, kommer forfatterne med en rekke kommentarer knyttet til de mange domfellelsene som Norge allerede har fått mot seg i EMD som ikke er presise.

Det er derfor nødvendig å knytte noen kommentarer opp til nettopp dette. Jeg skal ta for meg tre punkter.

*

For det første:

Forfatterne skriver: "Det er verd å merke seg at EMD ikke i noen av sakene så langt har kritisert selve omsorgsovertakelsen."

Dette er ingen god gjengivelse av dommene fra EMD.

I fire av de fem sakene der Norge til nå er dømt, er det ikke omsorgsovertakelsene, men samvær og tilbakeføringsprosessene som er blitt klaget inn.

Det er flere årsaker til dette.

Eksempelvis var det slik i Lobben-saken at omsorgsovertakelsen ikke ble prøvd for Høyesterett i Norge, og dermed ikke kunne være en selvstendig del av klagegrunnlaget for EMD.

Det er likevel verdt å merke seg at Drammen tingrett, ved dommer Rolf B. Merckvoll, i 2009 avslørte det kyniske spillet som Trude Lobben var utsatt for, og beordret opphevelse av omsorgsovertakelsen, men at dette ble tilsidesatt av Borgarting lagmannsrett i april 2010.

Denne tilsidesettelsen som Borgarting gjorde våren 2010, er av 6 av de 13 dommerne som dømte Norge, betegnet som "kynisk", se deres særvotum under overskriften "II. Shortcomings in the period before December 2011", punkt 6 hvor det heter:
    "The authorities’ argument that the child’s reactions would decrease and the degree of contact could be improved if the sessions became less frequent (see paragraph 75) cannot be considered as anything other than cynical."

Hva sier det om det norske systemet, når seks av dommerne i EMD betegner det som kynisk?

I to av de andre sakene,
Jansen mot Norge og A.S. mot Norge var det samvær og tilbakeføringsprosessene som ble påklaget, og ikke omsorgsovertakelsene.

*

For det andre:

Videre skriver forfatterne om de fem domfellelsene av Norge, at "En sak omhandler tvangsadopsjon".

Heller ikke dette er riktig. Både storkammerdommen
Lobben m.fl mot Norge og Abdi Ibrahim mot Norge gjelder tvangsadopsjon, og Norge er felt i begge sakene.

*

For det tredje:

Videre skriver forfatterne: "Sammenlignet med andre land som har et oppegående barnevern, har ikke Norge flere omsorgsovertakelser enn gjennomsnittet."

Det fremkommer ingen dokumentasjon på hva forfatterne her legger til grunn, og det hele fremstår som subjektiv synsing.

*


Asvluttende kommentarer:

Det er et problem at en rekke pro-offentlige aktører benytter mediene til å komme med misvisende informasjon om EMD-dommene.

Det er, for å si det forsiktig, svært uheldig.**Se også:


Marianne Haslev Skånland:
Europarådet med kritisk rapport om europeisk barnevern
3 / 4 juli 2018

Øivind Østberg:
Kampen om barnevernets framtid hardner til
19 desember 2019

Erik Bryn Tvedt:
Hvem ivaretas i barnevernssaker?
5 februar 2019

Øistein Schjønsby:
Hvordan skal han få det til?
26 november 2019

 – :
Juleønsker fra Ragna Heffermehl
12 desember 2017l

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter
(2) Kjell Olaf Edvardsen, psykolog
26 august 2018

(4) Karen Hassel, psykolog, adopsjonsekspert, redaktør av barnevernets prosjekter
14 januar 2019

(5) Vigdis Bunkholdt, psykologspesialist
27 november 2019

 – :
Noen få artikler om "tilknytning", et begrep som står mot "det biologiske prinsipp"
21 februar 2016

 – :
Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd
9 november 2017

Olav Terje Bergo:
Selvpålagt blindhet hos tre barnevernsforsvarere
20 februar 2019

Gunnar Sveen:
Sakkyndige psykologer
12 juni 2019
*