*

12 mai 2023
 
 
 
 
Marius Reikerås:
 
Opphevelse av omsorgsovertakelse
 
Til lovgiver
Kopi: Offentlig
 
 
• • •
Brevet er tidligere lagt ut på forfatterens facebookside den 20 oktober 2020.
Det er trykket her med hans velvillige tillatelse.
• • •
 
 
Norge er domfelt en rekke ganger på barnevernsrettens område, og en del av reparasjonsplikten er å samordne barnevernloven slik at den ikke kommer i ytterligere konflikt med EMDs rettspraksis.
 
Barnevernsloven § 4-21 sier (fortsatt) at partene ikke kan kreve at en sak om opphevelse av vedtak om omsorgsovertakelse skjer før det er gått minimum tolv måneder fra siste domstolsprøving.
 
I alle dommene Norge har fått mot seg på dette rettsområdet, den første allerede i 1996, har Menneskerettsdomstolen sagt at en omsorgsovertakelse som hovedregel er et midlertidig inngrep som skal avsluttes "as soon as circumstances permit".
 
Ved motstrid skal menneskerettene gå foran barnevernloven.
 
Mitt spørsmål til lovgiver er som følger: Hvorfor har ikke barnevernloven blitt endret her, når dette har vært uttalt praksis fra EMD mot Norge helt siden 1996?
 
 
30 oktober 2020
Marius Reikerås
 
 
**
 
 
 
 
Se også
 
Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD)
European Court of Human Rights
 
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, sist oppdatert 27 mars 2022
 
Marius Reikerås:
Inngrep i menneskerettene, ikke "tiltak"
MHS's hjemmeside, 21 desember 2020
 
 – :  Trude Lobben tar saken tilbake til Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD), for granskning av nye krenkelser
MHS's hjemmeside, 12 november 2022
 
 – :  En debatt om barnevernssaker mellom Runa Nordahl Hæreid, Inga Bejer Engh og Adele Matheson Mestad
MHS' hjemmeside, 30 september 2020
 
Marianne Haslev Skånland:
Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020
 
 – :  Bergens barne"vern" og menneskerettighetene
MHS's hjemmeside, 17 desember 2001
 
Ragnvald Bjørgaas Petersen:
Betryggende i fylkesnemnda?
MHS's hjemmeside, 25 august 2019
 
Erik Bryn Tvedt:
Årsaker til krisen i barnevernet
MHS's hjemmeside, 17 januar 2020
 
Venil Katharina Thii og Gro Hillestad Thune:
Oversendelsesbrev til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget vedrørende forlag til ny barnevernlov
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021
 
Venil Katharina Thiis:
Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget vedrørende forslag til ny barnevernlov
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021
*