*

21 desember 2020Marius Reikerås:

Inngrep i menneskerettene, ikke "tiltak"


• • •
Originalen av dette innlegget ble opprindelig sendt som åpent brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie den 27 oktober 2020.
Det er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • •


Som menneskerettsjurist er jeg svært opptatt av å bevitne hvordan norske myndigheter griper inn i menneskerettene og da særlig
EMK Artikkel 8.

EMK Artikkel 8 er en artikkel norske myndigheter bør være godt kjent med. Bare siden september 2018, er Norge dømt syv ganger for brudd på denne bestemmelsen i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

Nylig har vi sett at norske myndigheter har iverksatt en rekke nye inngrep i menneskerettene. Likevel bruker myndighetene bevisst ordet "tiltak" og ikke "inngrep", når inngrepene skal forklares.

Jeg minner om at menneskerettskonvensjonene ikke bruker ordet "tiltak" på de områder som er aktuelle her. Eksempelvis heter det i EMK Artikkel 8 nr. 2 at "Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt....."

*

I
FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter Artikkel 17 heter det:
"1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme."

*

Jeg finner det følgelig bekymringsfullt at norske myndigheter anvender feil ordbruk når den skal forklare befolkningen om de inngrep som myndighetene gjør i deres menneskeretter.


**Se også


Marius Reikerås:
Rekordhøy tiltro til domstolene?
MHS's hjemmeside, 29 desember 2019

Øistein Schjønsby:
Hvordan skal han få det til?
MHS's hjemmeside, 26 november 2019

Bente Ohnstad og Mette Sønderskov:
Hvem skal gripe inn når tilsynsmyndighetene ikke gjør det?
MHS's hjemmeside, 17 desember 2020

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, oppdatert per 9 september 2020

Else Sommer:
Hjelpetiltag
MHS's hjemmeside, 29 januar 2008 / 22 juli 2013

Marianne Haslev Skånland:
Hjelper barnevernet fattige familier?
MHS's hjemmeside, 21september 2011

 – :  
Statistikk og barnevern
BarnasRett, høsten 1995

Arnfinn Wiksaas:
Statlige overgrep
MHS's hjemmeside, 21 januar 2017

Kåre Sørlie:
Retraumatisering?
MHS's hjemmeside, 25 november 2020

Margaret Hennum:
Appell – mot barnevernet
MHS's hjemmeside, 24 april 2016

Tom Henriksen:
Foreldrene har ansvaret
MHS's hjemmeside, 8 juni 2020*