*

29 oktober 2020

Hillary og Bill Clinton – ivrige pådrivere for tvangsadopsjon i USA  –  1

Av Marianne Haslev Skånland


• • •
10 juli 2021:
En lengre versjon av denne artikkelen er publisert som Hillary and Bill Clinton – ivrige pådrivere for tvangsadopsjon i USA  2.
• • •Også i USA er barnevern 'et system i krise' og har lenge vært det. Ledende krefter i sosialsektoren er inne i samme tankegang som hos oss i Norge om at foreldre er perifere og at de 'profesjonelle' vet best og tar seg best av barn, for å oppdra dem til den type samfunnsborgere mange mener er målet:
" The ideology of the Clinton bureaucrats who worked on the law might explain its focus.
   “What happens to children depends not only on what happens in the homes, but what happens in the outside world,” Mary Jo Bane, who served as the Clinton administration Department of Health and Human Services’ assistant secretary of children and families, said in a 1977 interview.
   “We really don’t know how to raise children. If we want to talk about equality of opportunity for children, then the fact that children are raised in families means there’s no equality. It’s a dilemma. In order to raise children with equality, we must take them away from families and communally raise them.
"
(Ideologien til Clinton-byråkratene som utarbeidet loven kan forklare dens fokus.
   "Det som skjer med barn avhenger ikke bare av hva som skjer i hjemmene, men av hva som skjer i verden utenfor," sa Mary Jo Bane, som arbeidet som assisterende sekretær for barn og familier i Clinton-administrasjonens Departement of Health and Human Services, i et intervju i 1977 [? Kan være feiltrykk for 1997, jf nedenfor om Clintons lovgivning].
   "Vi vet ikke egentlig hvordan vi skal oppdra barn. Hvis vi vil snakke om like muligheter for barn, da betyr det at barn vokser opp i familier at det ikke er noen likhet. Det er et dilemma. For å oppdra barn med likhet, må vi ta dem vekk fra familiene og oppdra dem i samfunnet.)
Fra
Clinton-Era Law Has Distorted Child Protective Services, Parents Say. Law Passed by Trump seeks to reform a system in crisis
The Epoch Times, 25 september 2019

Ideologier og teorier innen sosialt arbeid er i stor grad internasjonale, og Norge er ingen oppfinner av noe som helst. Det er bare spesielt synlig og aktivt hos oss fordi vi har oljepenger å pøse ned i det sorte hullet som suger til seg midler uten at de får det 'forventede' resultat, og som derfor tørster etter mer (jf
Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med barnevern). Opposisjon mot denne typen tillit til staten er likevel sterkere i USA enn i Norge, ikke uventet, og amerikansk lovverk gir ikke sosialetater, delstater og føderasjonens myndigheter samme grad av omfattende makt som i Norge.

*

Ekteparet Hillary og Bill Clinton har som politikere aksjonert sterkt for tidlige tvangsadopsjoner. Hillary Clinton har også agitert for at hver eneste amerikanske familie skulle ha besøk (inspeksjon) fra en sosialarbeider to ganger i året.

Under Bill Clinton som president fikk regjeringen i 1997 drevet igjennom lovgivning som fremmet adopsjoner av barn i fosterhjem etter bare 15 måneder borte fra foreldrene. Dette gjelder barn som barnevernet har tatt fra foreldre som barnevernet hevder ikke er tilfredsstillende foreldre og som ikke 'forbedrer seg' (samtidig som sosialvesenets egne handlinger tenderer til å trekke ut tiden og hindre forandringer der kravet om slike er reelt og oppfyllbart – som i Norge).

Man mente at dette skulle få slutt på utilfredsstillende forhold ved fosterhjemstilværelsen. I USA som andre steder var fosterindustrien ingen suksess. Om det å utslette biologisk familie er noen kur, er imidlertid et annet spørsmål, i lys av den store litteraturen som finnes om utbredte problemer for alle parter i et betydelig antall adoptivfamilier (
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?). Dessuten førte ikke loven og den sjenerøse offentlige finansieringen av slike adopsjoner til nedgang i antall barn barnevernet fjernet fra foreldre, tvert imot, og løgnaktig argumentasjon mot foreldre har florert.

Sosialetater i USA støttet ivrig opp om initiativet til tvangsadopsjon, og antallet barn tvangsadoptert skjøt i været etter 1997:

Clinton Hails Illinois For Adoption Record
Chicago Tribune, 24 september 1999

U.S. Rewards State Adoption Efforts
Chicago Tribune, 24 september 1999

Så ble aktiviteten blokkert et øyeblikk: I staten Illinois fant den lokale høyesterett at loven stred mot konstitusjonen:
Foster custody law is voided
Chicago Tribune, 21 september 2001

Men adopsjons-ivrige kretser kom rundt dette: "DCFS and the courts made sure to have on hand people who could make on-the-spot assessments of parents' problems and work with "recovery coaches" "
(Barnevernet og domstolene sørget for å ha for hånden folk som kunne foreta evalueringer-på-stedet av foreldres problemer og arbeide med "restitusjons-veiledere"), og adopsjonene fortsatte. Rosende suksess-beskrivelse fra 2003:
Heeding the call to adopt
Chicago Tribune, 20 oktober 2003


*


Det finnes godt med dokumentasjon om realitetene og ideologien bak Clinton-lovgivningen. Donald Trump har som president kjørt frem lovendring og stoppet finansiering, for å få fjernet slike tvangsadopsjoner så vel som andre aspekter av sosialetatenes makt. The Epoch Times er sterkt imot alt de ser som sosialistisk kollektivisme, og beskriver utviklingen og tilstanden slik:
Clinton-Era Law Has Distorted Child Protective Services, Parents Say. Law Passed by Trump seeks to reform a system in crisis
The Epoch Times, 25 september 2019

Hva studier viser:

The evidence is in
Foster Care vs. Keeping Families Together: The Definitive Studies

National Coalition for Child Protection Reform, september 2015

Rethinking foster care: Molly McGrath Tierney at TEDxBaltimore 2014
TEDx Talks, på youtube, 27 februar 2014


Det har også i USA gjennom årene funnets mange individer og grupper som driver utmerket publisering på nettet og ellers om sosialvesenets overgrep mot familier, for eksempel har
Fight CPS: Child Protective Services bestått i flere tiår, under Linda Martins velinformerte ledelse.

Det gjøres også lokale, politiske og juridiske fremstøt for å få tingene på rett(ere) kjøl:

Nancy Schafer, delstats-senator i Georgia, USA:
Nancy Schafer exposes the EVIL CPS
Constitution Man, på youtube, 14 april 2009

Chris Reimers, Arkansas:
" a local politician has recently been able to get legislation passed in our state assembly that would help situations like Natalya’s to be avoided."
..... In the case of the local politician I’ve mentioned, it took three things:
1) People who were not afraid to tell their stories to the man who represented them in Little Rock, and
2) A man (in this case State Senator Alan Clark) who was willing to listen to them, take them seriously, and craft legislation that would uphold parental rights in certain cases. There were two new laws crafted, and only one of the two passed into law. Still, progress was made.
3) It took a group of lawmakers who would pass such a law.
It seems a minority of American representatives are willing to spend so much time on issues like these but there are some. It also seems like Norway would get stopped, in almost all cases, by the second and third requirements listed. "
(... en lokal politiker har nylig klart å få lovgivning vedtatt i vår delstats lovgivende forsamling som ville hjelpe til å unngå slike situasjoner som Natalyas. .... Når det gjelder den lokale politikeren jeg nevnte, gjorde tre ting det mulig:
1) Folk var ikke redde for å berette om sine saker til mannen som representerte dem i Little Rock, og
2) En mann (i dette tilfelle delstats-senator Alan Clark) som var villig til å høre på dem, ta dem alvorlig, og utarbeide lovgivning som ville opprettholde foreldres rettigheter i bestemte saker. To nye lov-forslag ble utformet, og bare den ene ble vedtatt og ble lov. Allikevel betød det fremgang.
3) Det fantes en gruppe lovgivere som ville vedta en slik lov.)
Fra kommentarer under artikkelen Natalya Shutakova, Another Mother Tormented by the Norwegian "Child Welfare Services" (Barnevernet)
Wings of the Wind, 20 september 2000.


**
Se også

familien-er-samlet:
6 år som flyktninger, og et lite blikk på Norge
MHS's hjemmeside, 12 november 2019

Octavian D. Curpas:
Med Barnevernet er Norge på nedtur
MHS's hjemmeside, 1 september 2016

Peder Aresvik:
Jeg bor deler av året i Serbia
MHS's hjemmeside, 20 februar 2017

Irene Hov:
Handler barnerettighetsdagen om å produsere bidragsytere til samfunnet?
MHS's hjemmeside, 30 november 2017

Euthymia D. Hibbs:
Adoption: International Perspectives
Madison, Connecticut: International Universities Press, 1991. ISBN 0-8236-0096-3

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernshelvetet i USA (og i Danmark)
MHS's hjemmeside, 1 september 2009

 – :  
Stalinistisk diktatur i Norge i regi av barnevernet
MHS's hjemmeside, 2 desember 2015

 – :  
Å skille barna fra foreldrene – er Norge bedre enn USA?
MHS's hjemmeside, 20 juli 2018

 – :  Rettsbeskyttelse mobilisert mot barnevern i Texas! Med suksess!
MHS's hjemmeside, 2 november 2011

 – :  
Europarådet med kritisk rapport om europeisk barnevern
MHS's hjemmeside, 3 - 4 juli 2018

 – :  Nye utviklinger i Norge, og andre lands begynnende aksjoner mot vestlig barnevern
MHS's hjemmeside, 30 november 2012

– :  Noen barnefaglige eksperter (4)
Karen Hassel, psykolog, adopsjonsekspert, redaktør av barnevernets prosjekter

MHS's hjemmeside, 14 januar 2019

 – :  Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd
MHS's hjemmeside, 9 november 2017

 – :  Agatha Christie's dark understanding of adoption
MHS's hjemmeside, 2 April 2018 / 8 July 2018

Artikkelserie om barnevern publisert i Sunday Guardian i India
MHS's hjemmeside, 10 desember 2017 –

*