*

27 august 2020Barnevernet: Det er Samnanger som går i riktig retning

Av Marianne Haslev Skånland
Professor emeritus


• • • •
Denne artikkelen er opprindelig skrevet i flere varianter. Versjonen her sto publisert som leserinnlegg i avisen Fjordingen den 25 august 2020. Denne varianten er rettet særlig mot spørsmålet om straffbarhet fra barnevernets side, og mulig straffesak.
   I nest siste avsnitt nevnes september som tidspunkt da Samnanger kommune kunne vente utredningen de hadde engasjert advokat Eldens kontor til å foreta, for å klarlegge om et erstatningssøksmål mot den tidligere barnevernslederen er en fornuftig vei å gå. Utredningen foreligger imidlertid allerede og er offentlig i dag 27 august. Den fraråder slik sak og begrunner dette. Det aktualiserer avsnittets siste setning: det belyser at Norge har en svært lang vei å gå for å få stoppet et barnevern som i årtier har vist en vedvarende uansvarlighet, og isteden få bygget opp et virkelig vern for barn. Samnangers innsats i et slikt arbeid blir kanskje desto klarere.
   I avisen Fjordingen sto artikkelen uten lenker til referanser. En del referanser er tilføyet som fotnoter her.
• • • •


Samnanger kommunes utredning av tre barnevernssaker(1) og det kommunen gjør i det videre løp er særs relevant for norsk barnevern generelt, og har fremkalt betydelig diskusjon. Jeg ser det har vært debatt i Stryn i mai-juni(2).

Især vekker det oppsikt at Samnanger sørger for vurdering av hvorvidt kommunen bør gå til erstatningssak mot tidligere barnevernsleder som ledet behandlingen av sakene(3).

Enkelte av forholdene Samnanger-rapporten beskriver, er slik at det nærmest virker underlig at det offentlige ikke ser ut til å overveie straffesak.

Men istedenfor å begynne generell opprydning landet rundt, kritiserer både barnevernere, myndigheter og barnevernsansattes organisasjoner den opprydningen og nyorienteringen Samnanger foretar(4). På den måten nærmest bekrefter de vel at aksjonene styrt av den enslige barnevernslederen i Samnanger ikke var noen uheldig enkelt-feil?
   Innholdet av Samnanger-rapporten forsøkes på flere måter båndlagt og underkjent, og granskningen som førte frem til den hevdes å ha vært 'privat'. Det offentlige Norge ville foretrekke at sentrale personer i systemet selv gransket? (Den slags granskninger ser vi svært mange av i barnevernskretser.) Granskning en kommune engasjerer to advokater til å foreta er imidlertid neppe mere privat enn når kommuner eller domstoler engasjerer privatpraktiserende psykologer til å utrede barnevernssaker som sakkyndige, eller plasserer på privatdrevne institusjoner barn og ungdommer som kommunen tar ansvaret for gjennom omsorgsovertakelse.

Barnevernets forsvarere nekter også å ta til seg alarmen fra Menneskerettsdomstolen (EMD), som har avsagt 8 fellende dommer mot Norge i barnevernssaker(5): én i 1996, som Norge burde ha lært av, og 7 for like alvorlige forhold i 2018-20.

Jeg kan tenke meg at det ville være mulig for Samnanger kommune å gå til privat straffesak, idet kommunen har rettslig interesse av den tidligere barnevernslederens handlinger.

*

Interessant nok har det vært flere saker i media nylig som kaster sidelys over diskusjonene om barnevern i Samnanger. De viser en forskjell mellom utlandet og norsk særbeskyttelse av barnevernet. De utenlandske sakene ansees som så alvorlige at strafferett blir en naturlig vei å gå:

(a) Havneansatte i Beirut arrestert
Etterforskningen av den voldsomme eksplosjonen i Beirut den 4 august, som kostet minst 130 mennesker livet, fokuserer på om lagringen av tonnevis av eksplosjonsfarlige stoffer i havna kan ha vært skjødesløs.
   Flere ansatte i havnevesenet er arrestert, melder AP. (NRK tekst-tv 6 august.)
   Lyset rettes videre mot presidenten og politikere. Hva har de visst og hvilke følger skal deres ansvar få?

(b) Tiltala for svindel
I Tyskland er tre tidlegare styremedlemmar hjå bilprodusenten Audi tiltala for svindel. Saka dreier seg om juks med tala for kor mykje klimagassar bilane slepp ut. Frå før er den tidlegare Audi-sjefen Rupert Stadler tiltalt i saka. (NRK tekst-tv, også 6 august 2020)

Så langt er vi på langt nær kommet når det gjelder å gjøre noe med norsk barnevern, skjønt barnevernssakene neppe er mindre alvorlige.

Et skritt i retning av ansvarliggjøring i Norge skjer i NAV-saken(6). På tv fremgikk det at granskningsutvalget konkluderte at
alle involverte offentlige etater inklusive rettsvesenet hadde sviktet og hadde ansvar for overgrepene mot uskyldige. Blant annet burde riksadvokaten forlengst vært varslet og burde tatt aksjon. Her har man nå begynt med en viss politietterforskning.

Et enslig eksempel på praksis i domstol og barnevern, ifølge nrk's presentasjon av dommen i nyhetsinnslag Dagsrevyen 11 april 1996: To barnevernere ble dømt ved herredsretten i Arendal for sin behandling av barnevernsbarn. De hadde arbeidet ved en privat barnevernsinstitusjon i Vestfold. De ble dømt for å ha brutt straffeloven, særlig i sin behandling av en 14-årig gutt. De tok ham ut i snøen i et skogholt uten klær, tvang ham til å stå oppreist i en sovepose i lang tid og til å sette bena ned i en dam med isvann. De to ble ilagt bot på 5000 kroner, men ikke fratatt retten til å arbeide i barnevernet, hverken privat eller offentlig.

Ikke fratatt retten til å arbeide i barnevernet.
Og bedre er det ikke blitt etter 1996.

Betydelige deler av det norske rettsapparatet har unnveket realitetene i barnevernets praksis. Og man har lagt opp til en tillit til offentlig myndighet som neppe er rettsstatlig, jf EMD-dommene. Under disse forhold, og når staten ikke ser ut til å vurdere straffesak, synes det et svært realistisk valg at Samnanger undersøker om det er tilrådelig å gå til erstatningssak.
   Hvis advokat Elden i sin uttalelse, ventet i september, kommer frem til at det også her er svært liten mulighet for å vinne frem, vil det i seg selv være en øyeåpner om hvor lang vei Norge har å gå for å få stoppet en vedvarende uansvarlighet og få bygget opp et virkelig vern for barn.

Samnanger har begynt, og betydningen av innsatsen deres kan bli stor.


*


Fotnoter (referanser):

(1)
Sluttrapport - Gransking av tre barnevernsaker Samnanger kommune
Samnanger kommune, 15 april 2020, oppdatert 5 mai 2020

(2)
Flere leserinnlegg i lokalavisen Fjordingen, og bl.a en leder:
Gransking av barnevernet
Fjordingen, 22 mai 2020

(3)
Elden opnar for at Samnanger kan saksøka tidlegare barnevernstilsette
NRK Vestland, 20 mai 2020

(4)
Herdis Helle:
Barnevernskritikk av låg kvalitet
Kommunal Rapport, 18 mai 2020;

Birthe M. Eriksen:
Granskningen burde ikke funnet sted
Bergens Tidende, 10 juni 2020
Jf også kommentar angående Eriksens artikkel fra Marius Reikerås,
i kommentarfeltet under posteringen
her;

– Barnevernet forsøker å undergrave knusende rapport
TV2, 22 juni 2020

(5)  
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, oppdatert per 12 mars 2020

(6)
Nathalie H. Brinkmann:
Nav-skandalen kaster lys over norsk barnevern
Dagens Næringsliv 28 november 2019;

Harald Otterstad:
Jakten på syndebukkene – om skandalene i NAV og norsk barnevern
Fredriksstad Blad, 25 november 2019***