*


8 juni 2020
Foreldrene har ansvaret

Av Tom Henriksen
fylkesleder Partiet De Kristne (PDK) Viken• • • •
Artikkelen ble publisert i avisen Dagen den 2 juni 2020.
Den er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • • •


Når man møter utfordringer i livet og trenger hjelp, så skal man møtes med forståelse og imøtekommenhet. Ikke trusler, eller ris bak speilet hvis man ikke lever opp til hjelpens egensatte mål og oppfatning av hva som er bra/dårlig oppdragelse.

Jeg mener derfor at en offentlig inngripen må være av midlertidig art i sitt vesen, og det primære målet for barnevernet må være å bevare eller gjenopprette familien som et trygt, harmonisk og velfungerende sted for både barn og foreldre.

Fokuset må være å bevare familien samlet gjennom hele tiltaksprosessen, til foreldrene igjen kan gi nødvendig omsorg.

*

Vi mener derfor det er naturlig å tenke på barnevernet som et familievern, som ikke setter foreldre og barn opp mot hverandre, men ser helheten og søker å finne en samlende vei videre for hele familien.

Alle tiltak skal være så lite opprivende som mulig for barnet, og den uttalte hensikten skal være å løse problemene, slik at barnet kan forbli hos foreldrene, eller tilbakeføres til disse så fort det er forsvarlig.

Situasjonen skal altså avhjelpes i hjemmet med mildeste form for tiltak for å løse problemene. Ved omsorgsovertagelse skal den traumatiske belastningen for barn og foreldre anerkjennes og tas på alvor gjennom hele prosessen.

*


Det biologiske prinsipp skal være bærende i et nytt familievern som jeg mener må på plass, så fort som mulig.


Barn er et produkt av mor og far, med en emosjonell tilknytning gjennom felles gener, og spesielt til mor gjennom svangerskap, fødsel og amming. Biologiske røtter er også viktig for utvikling av identitet og tilhørighet. I dette ligger en egenverdi for barnet å vokse opp med begge sine foreldre med kompletterende roller.

Hvis et barn må settes under andres omsorg, skal Barnevernet først lete etter omsorgspersoner i barnets nære krets, for eksempel besteforeldre, tanter og onkler eller venner av familien. Familieråd skal benyttes når det er mulig, og det er det stort sett hele tiden.

Dette gjør inngrepet mindre opprivende for alle, og veien tilbake til kjernefamilien enklere. Der det er tjenlig for barna, skal søsken alltid holdes samlet. Ved omsorgsovertagelse skal hjem med både mor og far foretrekkes, og religiøs tilhørighet skal ivaretas. Likekjønnede par skal ikke benyttes som fosterhjem.

*

Jeg mener at barnevern skal utøves i tråd med FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter, EMK og EMDs rettspraksis, det biologiske prinsipp, det mildeste inngreps prinsipp og prinsippet om barnets beste – definert i Barnekonvensjonen som respekt for barnets identitet, religion, kultur, familierelasjoner og beskyttelse mot vanskjøtsel, samt familiens rett til respekt for privatliv, familieliv og hjem.

Jeg mener at norsk barnevernlovgivning og rettspraksis skal være i tråd med og underordnet menneskerettighetene i FNs barnekonvensjon og EMK. Kun slik kan vi sikre alle en opplevelse av frihet og trygghet som vi alle trenger å føle.


**
Se også


Ottar Steinhovden:
Demonisering
MHS's hjemmeside, 27 april 2016

Olav Terje Bergo:
Hvem skal man lytte til?
MHS's hjemmeside, 26 mars 2019

Rapporter og artikler om barnevernet i Samnanger
MHS's hjemmeside, oppdatert per 28 mai, deretter 1 juni 2020

Tysvær barnevern i 2018 med tillegg av artikler etc i 2019– 2020
MHS's hjemmeside, 6 oktober 2019, 13 desember 2019, 7 juni 2020

Marianne Haslev Skånland:
Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd
MHS's hjemmeside, 9 november 2017

 – :  Politisk program for barnevern på lokalplan
MHS's hjemmeside, 10 mars 2012

Jan Simonsen:
Når staten lyver om barnevernet
MHS's hjemmeside, 30 oktober 2017

familien-er-samlet:
Fengsel for en far som har gjort opprør mot tvangsfjerning av sitt barn
MHS's hjemmeside, 16 oktober 2017

Jane-Mette Kile:
Barnevernsleder i Bærum Mari Hagve vil ha foreldrenes tillit
MHS's hjemmeside, 4 april 2019

Den Europeiske Menneskerettserklæring
Europarådet, 4 november 1950 og senere tillegg
Nordiske versjoner av de viktigste menneskeretts-artiklene for mennesker som er under angrep av barnevernet
BarnasRett, uten dato

*