*

14 juni 2021
Fra barnevern til familievern

Av Roy Kanestrøm


• • • •
Artikkelen sto publisert på Resett den 8 mai 2021.
Den er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • • •Dagens barnevern verner ikke barnet og rettssikkerheten. Det snakkes så varmt om å ta vare på barna og beskytte dem for vold og overgrep, og det skal vi så absolutt gjøre.

Men hvis det er så viktig å gjøre det i biologisk hjem og familie så hvorfor gjør ikke de som skal ta vare på barna i det offentlige det?

Dette er så absolutt ikke rettsvern av det offentlige systemet og de ansatte er kanskje ikke klar over at de bryter med grunnloven som har innlemmet FN's barnekonvensjon. EMK (Den europeiske menneskerettighetskonvensjon) artikler brytes over en lav sko og tilsynelatende så gjør ikke det offentlige systemet noe for å rette opp i dette. De er også ansvarlige for oppfølging av lover og regler i utførelse av sitt arbeid og med dette så burde barna beskyttes på best mulig måte med tanke på lovverket og menneskerettigheter. Det har vist seg at dette er vanskelig å gjennomføre og ingen vil sette fokus på vold og overgrep i det offentlige. Barn fra spedbarnsalder er avhengig av at det offentlige passer på at barn har sine rettigheter i behold, og de har ikke anledning til å kunne si fra selv.

Psykisk vold fra det offentlige er vold som er straffbart for det offentlige også. Da må vi se på alle omsorgsovertakelser og alle de hendelsene der barn blir hentet av politiet med tvang, som altså utføres av det offentlige, rundt 1800 i året. Politiet utførte 2800 oppdrag etter henvendelse fra barnevernet (Aftenbladet (1)), og da må det spørres hvorfor det kan utøves vold og overgrep mot de aller svakeste i samfunnet vårt, som blir tiet stille av hele det offentlige samfunnet. Dagens politikere har blitt gjort veldig klar over dette over mange år, uten å vise interesse for en endring og for å ta vare på våre barn for fremtiden. Her kommer heller ikke alt frem, for det mangler alle de overgrepene som skjer innad i barnevernet og på institusjoner. Hvordan skal et barn som utsettes for overgrep kunne si fra og få sine rettigheter, når de som skal beskytte og sørge for ivaretakelse hindrer i å ivareta menneskerettighetene og grunnloven?

Partiet De Kristne ser med sterk bekymring på hvordan friheten til våre barn skal være i fremtiden, og tryggheten for et godt liv svinner hen i måten systemet har blitt bygd opp. Det er respekt for menneskeverdet som har forsvunnet. Skal vi få til en ny kurs så må barnevernet endres til et familievern som skal ta vare på våre barn. Vi har som oppgave å ta vare på livet igjennom hele livsløpet og det skal vi få til med en stemme fra Partiet de kristne inn på Stortinget.

Det er liten eller ingen kvalitetskontroll som foregår på barnevernskontoret, men heller en måte å forsvare seg og sin jobb som utføres. Har det først kommet en bekymring (og de aller fleste kommer fra politi eller etaten selv) så vil de ha oppdrag som igjen setter de i fokus i stedet for barna. Her må vi ha kvalitetskontroll og andre må inn i avgjørelser som er fattet av et lokalt barnevernskontor. Her fungerer det dårlig med dagens nemnd som vedtar i overkant av 90% i favør barnevernstjenesten uten kvalitetssikring av utført arbeid. Det må utføres dokumentasjonskontroll som er sikret faktum i saken og ikke synsing fra en barnevernsarbeider. Det bør og skal være mulig å dokumentere det som i realiteten er og de har glemt minste inngreps prinsipp som skal være førende for "tjenesten" de utfører.

Landsforeningen for Rettssikkerhet hadde et møte med Erna Solberg, der de hadde med seg Gro Hillestad Thune og Einar Salvesen. I intervju med Tv2 sier Gro at det ikke finnes rettssikkerhet i dagens barnevern. Gro uttaler i Dagbladet :

" – Det er både bekymringsfullt og sjokkerende for meg som menneskerettsjurist at verken norske politikere eller media synes å forstå alvoret i den voldsomme klagestrømmen til EMD om barnevernet. Strasbourg retter et kritisk blikk mot barnevernets bruk av tvang og makt, og ikke minst, klage- og kontrollapparatet i Norge som har sviktet. Dette vil fortsette hvis ikke systemet endres radikalt, sier Hillestad Thune."


Vi fikk med oss anbefaling om et møte med Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad der vi hadde til hensikt å ha med Partileder Erik Selle fra Partiet De Kristne, og en stemme for de som er berørt av dagens system. Ser at det ikke har skjedd noen endringer og heller ikke kommer til å gjøre det i fremtiden hvis det ikke kommer noen sterke stemmer inn på Stortinget som forstår hva som skal gjøres. Tonje Omdahl som skulle være med på møtet har denne erfaringen som trengs.

Hvordan skal det sørges for et bedre familievern hvis vi ikke gjør noe radikalt med dagens system?

Slik jeg ser dette, så har ikke sittende politikere vilje og evne som skal til og det må nye krefter inn på dagens stoler på Stortinget som har et kristent livssyn.

Vi må ta vare på barn og familier i alle livsfaser for å ha et velfungerende samfunn.


**
Se også


Roy Kanestrøm:
Norges håndtering av sakene i EMD
MHS's hjemmeside, 15 februar 2020

 – :  
Barnevern og rettssikkerhet
MHS's hjemmeside, 19 mai 2017

Jan Pedersen:
Bort med barnevernsloven!
MHS's hjemmeside, 19 november 2016

Venil Katharina Thiis:
Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget
vedrørende forslag til ny barnevernlov

MHS's hjemmeside, 29 mai 2021

Erik Selle:
Jeg personlig vil aldri svikte alle barnevernsofrene ved å unnlate å stille PDK-lister ved stortingsvalget 2021
MHS's hjemmeside, 21 oktober 2020

Olav Terje Bergo:
Ny barnevernslov og de politiske partiene
MHS's hjemmeside, 29 mai 2021

Ragnvald Bjørgaas Petersen:
Betryggende i fylkesnemnda?
MHS's hjemmeside, 25 august 2019

Leif Helge Bakke:
Rørleggere, røntgensveisere og barnevernsarbeidere
MHS's hjemmeside, 6 april 2021

Svein Otto Nilsen:
Barnevernet i Trondheim går riktig vei /
Hvilke konsekvenser får det for involverte ledere i barnevernet når loven brytes?

MHS's hjemmeside, 12 august 2019

Marianne Haslev Skånland:
Politisk program for barnevern på lokalplan
MHS's hjemmeside, 4 utgave 10 mars 2012

 – :  
Dr Mengele & co på ferde i norske hjem?
MHS's hjemmeside, 1995

Anita Skippervik:
Hva skjuler barnevernet av saksbehandlingsmetoder og hvordan blir slike spørsmål møtt?
MHS's hjemmeside, 27 desember 2017

Yngve Nedrebø:
De tungnemme?
MHS's hjemmeside, 13 februar 2020
*