*

14 mars 2020
Barnevern – hva nå?

Av Øistein Schjønsby


• • •
Artikkelen sto som innlegg i Oppland Arbeiderblad den 12 mars 2020.
Den er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • •10. mars avsa Menneskerettsdomstolen i Strasbourg to dommer som absolutt alle som er interessert i barnevern må lese og ta lærdom av. Finn dem på nettet og les!(1)

Kort fortalt går disse to dommer ut på sterk kritikk av norsk barnevern og den praksis som drives av vårt selverklært beste barnevern i verden. Hadde jeg hatt jobb i barnevernet ville jeg gått hjem og lagt meg og virkelig tatt innover meg den kritikk som er gitt oss som nasjon.

Jeg nevner i denne korte kommentar:

Barnevernet har ikke respekt for våre borgeres rett til familieliv, det vil si vår rett til å ha barn som vi oppdrar selv hos oss, våre barns krav på å få vokse opp med søsken og med sin mor og far. Dette sies i dommene.

Heller ikke vil barnevernet at samvær under omsorgsovertakelse skal innrettes på tilbakeføring til mor og far og søsken, nei da, det gis motstrebende samvær to-tre ganger i året med en og en halv time hver gang. Og samværet skjer ikke mellom søsken som er plassert langt vekk fra hverandre.

Det sier seg selv at det blir vanskelig å opprettholde kontakten. Jeg tenker også at det blir umulig å opprettholde mors og fars kjærlighet til barna sine når de må sitte sammen med fosterforeldre under samværet. Og jammen vil barnevernet også være med på samværet slik at de kan skrive etterpå om den kontakt som skjer mellom foreldre og barn.

De to dommene er svært grundige, og resultatet er veldig interessant lesning. Domstolen innvilger erstatning til foreldre som er urettmessig behandlet. Akkurat det gjør aldri norsk barnevern.

Men disse dommene er trist lesning på den måte at tiden har gått siden omsorgsovertakelsen og inntil dom i Menneskerettsdomstolen, og det dreier seg om mange år. Barndom er stjålet fra disse barn som har måttet unnvære sine foreldre og søsken. Kan vi nå få en debatt i gang om disse saker?

Jeg har sett at barnevernsspørsmål nå omtales i politiske partiers programmer. Meget bra. Dette vil motvirke barnevernets hemmelighold. De liker slett ikke å bli avslørt.

Hva synes du?


*(1)
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, oppdatert per 12 mars 2020

**Se også


John Alvheim:
Barnevernet undergraver tilliten til barnevernet
BarnasRett, 22 november 2003

Anne Aarskog:
Er instituttet med sakkyndige dommere folkerettsstridig?
BarnasRett, 2003

Margaret Hennum:
Appell – mot barnevernet
MHS's hjemmeside, 24 april 2016

Synnøve Gran Christiansen:
Barn, barnevern og foreldre
BarnasRett, 25 november 1995

Marianne Haslev Skånland:
Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020

 – :  
Menneskerettigheter i Norge – på bånn
MHS's hjemmeside, juli 2004

 – :  
Når minoriteters barn fratas foreldrene
MHS's hjemmeside, 12 april 2015

 – :  
Sterkt knyttet til moren etter barnevernets lange adskillelse
Fallitt for barneverns-psykologiens 'tilknytning'fantasier

MHS's hjemmeside, 7 juni 2013

familien-er-samlet:
Hva betyr egentlig "barnets beste"?
MHS's hjemmeside, 1 oktober 20016


*