*

8 mars 2021
Barnevernet er avhengig av høy tillit i befolkningen

Av Kristina Stenlund Larsen
bystyrerepresentant, Senterpartiet


• • •
Artikkelen ble publisert i Agderposten den 26 februar 2021.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • •


"Jeg har ingen grunn til å tro at jeg ble bevisst feilinformert", sier rådmann Harald Danielsen til Agderposten den 23.02.2021. Det er snoking i et barns barnevernsjournaler han viser til, spørsmålet dreier seg om barnets og familiens rettigheter. Rådmannens viktigste oppgave er å sikre at forvaltningen i Arendal ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

Utsagnet til rådmannen er urovekkende, og kan leses som at han aksepterer feilinformasjon i kommunens forvaltning. Uttalelsen viser at rådmannen ikke tar innbyggernes rettssikkerhet på alvor. Det er ikke første gang. Rådmannens opptreden i innbyggersaken gjennom mange år gjorde ham inhabil. Det er han også i journalsnoking-saken, hvor rådmannen har vist manglende ivaretakelse av far og barn gjennom mange år. Hvor mange andre saker som er behandlet med den samme forsømmelse av innbyggeres rettigheter kan kun uavhengig gransking gi oss svar på.

*

Gode barnevernstjenester er avhengig av høy tillit og legitimitet i befolkningen for å ivareta vern av barn og familier. Når Rådmannen ved sine inkonsekvente utsagn holder en hånd over illojale ansatte, verner han samtidig seg selv og skaper en uholdbar arbeidssituasjon for gode, lojale og kompetente ansatte som overholder reglene for korrekt saksbehandling. De er avhengig av tillit for å kunne komme barn og familier som trenger deres bistand i møte.

PWC-rapporten fra 2016
(1) viste et barnevern som var i krise. Men heller ikke denne evalueringen gikk inn på den grunnleggende ledersvikten i Arendal kommune, som hadde forårsaket sammenbruddet i tjenestene og som påførte så mange barn store skader. Ledervern kan synes som en større utgiftspost i Arendal enn innbyggerne i kommunen har råd til.

Arbeiderpartiets Atle Svendal peker på sin rolle som ombudsmann. Som sentral skikkelse i Arbeiderpartiet gjennom flere tiår, har Svendal også et betydelig samfunnsansvar. Å legge til rette for å behandle en svært alvorlig sak, som viser systemsvikt på flere nivåer, som en isolert hendelse, er ikke å ivareta ansvaret som folkevalgt. Det kan ikke reduseres til partipolitikk å sikre så grunnleggende rettigheter som forsvarlige tjenester. Innbyggeres rettssikkerhet kan ikke avhenge av ombudsmannens engasjement i enkeltsaker. Det overordnede folkevalgte ansvaret er å sikre systemer som ivaretar alle innbyggere. Det betyr også at illojale ansatte møtes med konsekvenser, og ledere som ikke sørger for å sikre tilsyn og kontroll må gå.

*

De siste årenes mange domfellelser i Strasbourg handler om det norske barnevernets innretning, også i vår kommune. Det handler om ivaretakelse av innbyggernes menneskerettigheter.

Å sikre barnas rett til trygghet, til sikkerhet og til familieliv er grunnleggende. Konsekvensene for dem som får sine rettigheter krenket er alvorlige. En fars strev for sitt barns og familiens rettigheter i Arendal kommune, har stjålet ressurser fra familien gjennom mange år. Ressurser far skulle kunne anvendt på en annen måte gitt forsvarlige tjenester. At familien får erstatning og oppreisning er selvsagt.

Dårlige tjenester, tap av trygghet og påført skade vil for noen vare livet ut. Det er for de fleste ikke vanskelig å forestille seg de dype traumene maktmisbruk i disse tjenestene har påført barn og familiene deres. De fleste folkevalgte kjenner noen som er rammet, men kjenner ikke omfanget.

Dårlige tjenester påfører også samfunnet store kostnader. Innbyggere i Arendal har krav på å møte en offentlig forvaltning som inngir tillit og skaper trygghet. Det er grunnleggende for demokratiske samfunn og er overordnet parti-politiske hensyn.

Jeg håper flertallet i bystyret legger til rette for uavhengig gransking slik at de som er påført lidelse og skade kan få oppreisning og opplevelsen av større rettferdighet. Samtidig vil gransking gi oss den nødvendige kunnskap for å organisere tjenester som er rustet for å ivareta hensynet til barn, familier og samfunn. Sist håper jeg at bystyret ikke slutter seg til forsøk på å løse gjennomgripende systemsvikt som går på rettssikkerheten løs, i utvalg eller på kammerset. Det lar seg ikke gjøre uten totalt tap av tillit.

*


(1)
Etter at det ble konstatert krise i Arendal barnevern, ble det vedtatt at det skulle gjøres en evaluering. Oppdraget gikk til Price Waterhouse Cooper.**
Se også


Nathalie H. Brinkmann:
Nav-skandalen kaster lys over norsk barnevern
MHS's hjemmeside, 29 november 2019

Erik Bryn Tvedt:
Årsaker til krisen i barnevernet
MHS's hjemmeside,17 januar 2020

Anita Skippervik:
Norske granskingsmetodar i barnevernsaker held ikkje internasjonal standard
MHS's hjemmeside, 27 februar 2019

Marianne Haslev Skånland:
Granskninger av barnevernet
MHS's hjemmeside, 28 juni / 26 juli 2017

 – :  
Hvem skal betale for barnevernets omsorgsovertakelser – kommune eller stat?
MHS's hjemmeside, 5 februar 2021

Mika Leppänen:
Det er ingen kunst å spare 100 millioner i Arendal
MHS's hjemmeside, 16 august 2020
9.html

Olav Nilsen:
Barnevern og opplysningsplikt
MHS's hjemmeside, 12 oktober 2017

Jan Pedersen:
Finnes barnevernets virkelighet? Eller er det myter?
Senioruniversitetet i Søgne tok opp temaet.

MHS's hjemmeside, 23 november 2017

Kenneth Skailand:
Appell holdt ved demonstrasjon i Kristiansand 26 februar 2016
MHS's hjemmeside, 9 februar 2019

familien-er-samlet:
Hvordan vurderer barnevernet bevis?
MHS's hjemmeside, 6 oktober 2018

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, 12 mars 2020, oppdatert per 22 desember 2020

Knut Inge Røen:
"Tilgjevelege feil"
MHS's hjemmeside, 13 mai 2020

Arild Erland:
Barnevernsovergrep uten rettslige konsekvenser
lailand.net, 21 juli 2009

Øyvind Røen:
Innlegg ved kommunestyremøtet i Samnanger 22 august 2019 om gransking av barnevernet
MHS's hjemmeside, 4 september 2019
*