*

9 juni 2020
Landsomfattende støtte i barnevernssaken

Av Bjørn Bjøro
Tidligere ansatt ibarnevern• • • •
Artikkelen ble publisert i lokalavisen Samningen den 4 juni 2020.
Den er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • • •


"Heia ordfører Knut Harald Frøland" heter en landsomfattende Facebook gruppe som ble startet lørdag ettermiddag. Til tirsdag morgen, på to og et halvt døgn, har gruppen kommet opp i over 1.650 medlemmer. Der er det varme omtaler av Samnangers uredde ordfører og kommunen. Linken er for de som vil lese mer:
https://www.facebook.com/groups/703766340438558/?ref=group_header

Kommunestyret skal 11. juni ta stilling til om advokat John Christian Elden skal få i oppdrag å utrede prosessrisiko og annet slik at kommunen senere har et forsvarlig grunnlag til å ta stilling til om kommunen vil gå til eventuelt erstatningssøksmål.

Det er sterke krefter som er utfordret og som vil hindre at det skal gjennomføres en slik utredning. Fagforeningen FO og statlige interesser er sterkt imot nybrottsarbeidet i Samnanger.

*

De statlige interessene har blant annet kommet fram i behandling av sakene som har vært og er for Menneskerettsdomstolen (EMD). Regjeringens advokat har argumentert imot i hver eneste sak Norge er dømt. I tillegg forsøker regjeringen omkamp ved å ville anke to dommer i EMD til storkammeret. Mest sannsynlig vil ankene bli avvist, men det viser en holdning om at staten Norge vet best og vil fortsette med så begrenset kursendring som mulig. Barneministerens redegjørelse i Stortinget går i samme retning.

Det er staten som er motpart i EMD. Barnevernet i Norge er et statlig ansvar. Staten har delegert mye ansvar til kommunene, uten god oppfølging og kontroll. På denne måten prøver staten å holde seg unna detaljene. Så er en erfaring at for å se hva som har gått virkelig galt, må man ned i detaljene. Offentligheten blir langt på vei holdt uvitende om grove feil, lovbrudd og skadepåføring. Også av denne grunn er granskingen i Samnanger viktig. Neste trinn er å gå mer i dybden gjennom en utredning fra advokat Elden. Og deretter et eventuelt ytterligere trinn ved søksmål og rettssak.

*

Skal vi endre den dårlig fungerende delen av norsk barnevern tilstrekkelig, er nettopp offentlig belysning av detaljer i enkeltsaker viktig. I tillegg kommer ansvarliggjøring av ansatte, særlig på ledernivå, og forvaltningsorgan som fylkesnemnd.

Etter min oppfatning er det viktig å ha en grundig opprydding i den dårlig fungerende delen av barnevern. Da må mest mulig av sannheten fram. I tillegg må ufaglighet og maktmisbruk bort, det må inn åpenhet, redelighet, gode rutiner inn og det må samarbeides mer. Samnanger kommune har vist vei for resten av landet, og håper jeg at kommunen vil fortsette å gjøre.

Samtidig er det i alle fall én kommune som har lykkes med grunnleggende endring: Kongsberg. Det ble store endringer, mye mer samarbeid med foreldre og nettverket. Antall akuttvedtak gikk ned med ca. 90 prosent. Det var tøffe og samfunnsriktige endringer. Og ikke minst nytenking. Også sykefraværet blant de ansatte som valgte å bli, gikk ned.


**
Se også


Rapport og artikler om barnevernet i Samnanger
MHS's hjemmeside, samlemappe sist oppdatert 9 juni 2020

Thea Totland og Geir Kjell Andersland:
Barnevernet har et holdnings- og kulturproblem
Aftenposten, 9 juni 2020

Svein Otto Nilsen:
Er det lov å kritisere barnevernet?
MHS's hjemmeside, 5 juni 2011

Inger Elisabeth Baunedal:
Barnevernet "utgått på dato"?
MHS's hjemmeside, 6 desember 2016

Elisabeth Augdahl:
Minneord om Liv Clemetsen
MHS's hjemmeside, 4 september 2016

familien-er-samlet:
Hvorfor klarer ikke politikerne å stoppe og reversere barnevernskrisen?
MHS's hjemmeside, 4 oktober 2018

Arnfinn Wiksaas:
Ikke de unges feil
MHS's hjemmeside, 22 januar 2017

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, oppdatert per 12 mars 2020

Alvheims ti bud
 – Til dem som kommer i barnevernets søkelys

BarnasRett, ca 2000


*