*21 november / 4 desember / 18 desember 2015De fem barna til en rumensk-norsk familie
tatt av barnevernet i Norge


Av Marianne Haslev SkånlandFamilien Bodnariu bor i Naustdal på Vestlandet, nord for Bergen. Det er mange nettsteder som beskriver saken på rumensk. Ettersom barna ser ut til å være tatt på påstander om religiøs oppdragelse (barnevernet kaller det "religiøs indoktrinering"), er rumenske kristne nettsteder våkne om saken.


Her er en sammenhengende beskrivelse:

Marius & Ruth Bodnariu, a Christian family persecuted in Norway! (The English version) (Marius og Ruth Bodnariu, en kristen familie forfulgt i Norge (Den engelske versjonen))
Popas pentru suflet, Christian Ionescu, 19 November 2015

"I am writing in support of my brother, Bodnariu Marian Constantin (Marius), a Romanian citizen, his wife Ruth Johanne Bodnariu, a Norwegian citizen, and their 5 children (Eliana, Naomi Matthew, John and baby Ezekiel who is only three months old) with joint citizenship in Romania and Norway."
(Jeg skriver til støtte for min bror, Bodnariu Marian Constantin (Marius), en rumensk borger, hans kone Ruth Johanne Bodnariu, en norsk borger, og deres fem barn (Eliana, Naomi, Matthew, John og babyen Ezekiel som er bare tre måneder gammel) med dobbelt statsborgerskap i Romania og Norge.")

"This past Monday, November 16th, Child Welfare Services (Barnevernet) “kidnapped” the two oldest children (Eliana and Naomi) from school without the knowledge of their parents. Barnevarnet, accompanied by police, then came to the Bodnariu home and forcibly took custody of the two older boys (Matthew and John); leaving a devastated Ruth at home with only three month old Ezekiel while Marius was at work. Marius promptly came home from work to understand what was taking place and, together with Ruth, visited the police station and Barnevernet to resolve the situation. Because Ruth was crying and devastated by the events, Barnevernet and four policemen showed up at their family home on Tuesday, November 17, without any court order or documentation, and also took 3 month old Ezekiel on the stated grounds that the mother posed a danger to her child."
(Sist mandag, 16. november, "kidnappet" barnevernet de to eldste barna (Eliana og Naomi) fra skolen uten at deres foreldre visste det. Barnevernet, ledsaget av politiet, kom så til Bodnarius hjem og tok med makt de to eldste guttene (Matthew og John); de forlot en sønderknust Ruth med den bare tre måneder gamle Ezekiel, mens Marius var på arbeidet. Marius kom øyeblikkelig hjem fra arbeid for å få vite hva som foregikk, og dro sammen med Ruth til politistasjonen og barnevernet for å klare opp situasjonen. Fordi Ruth gråt og var fortvilet av det som var hendt, dukket barnevernet og fire politifolk opp i deres hjem på tirsdag 17. november, uten noen rettskjennelse eller dokumentasjon, og tok også 3 måneder gamle Ezekiel med påstanden at moren utgjorde en fare for sitt barn.)


Artikkelen fortsetter med en beskrivelse av barnevernets handlinger generelt. Beskrivelsen viser absolutt innsikt (skjønt skribenten ser ikke ut til å være informert om lignende aksjoner i andre land i den vestlige verden, eller om at selv om utlendinger er overrepresentert, så rammer barnevernet i meget høy grad også etnisk fullnorske familier i stort antall):

"What happens in Norway via the Barneverent, under the guise of “child welfare,” is outrageous and unfathomable! Children are considered property of the state; a premise utilized by the Barnevernet to abduct children and place them in foster family care for any unchecked/unregulated/unaudited reason as upheld by the Barnevernet. A quick search on the internet will yield results highlighting hundreds of cases of abuse and testimonies from affected families. The Barnevernet has a history of prevalently focusing their efforts on immigrant families or on families in which one of the parents is of a different nationality (as in my brother’s case, Romanian)."
(Det som skjer i Norge via barnevernet, under dekke av "barnevelferd", er opprørende og uforståelig! Barn betraktes som statens eiendom, et grunnlag som benyttes av barnevernet til å bortføre barn og sette dem i fosterhjemsomsorg for en hvilken som helst ukontrollert/uregulert/ikke godkjent grunn hevdet å foreligge av barnevernet. Et kvikt søk på internett vil gi resultater som setter lys på hundrevis av saker av overgrep og vitnesbyrd fra rammede familier. Barnevernet har en historikk av å konsentrere sin innsats om immigrantfamilier eller familier hvor en av foreldrene er av en annen nasjonalitet (som i min brors sak, rumensk).)

*

Norway Return the children to Bodinariu Family!  (Norge – gi barna tilbake til familien Bodinariu!)
Blog på facebook, november 2015 –

*

Norvegia: cinci copii de origine română preluați de Protecția Copilului, de la o familie din zona Bergen
Jurnal de Nord, Publicatie Romaneasca din Norvegia, 20 november 2015

Dette nettstedet har en engelsk side og en på norsk også, men denne artikkelen er (ennå) ikke oversatt.

*

Sustinem Familia Bodnariu Marius si Ruth si cei cinci copii ai lor – alaturati-va acestei familii
agnus dei, english + romanian blog, 19 november 2015

*

Det ligger en petisjon på nettet som kan undertegnes:

"The Bodnariu family! Their children were taken away on charges of Christian indoctrination"  (Bodnariu-familien! Deres fem barn ble tatt på påstander om kristen indoktrinering)


  

**
4 desember 2015


Den 21 november, få dager etter at bloggen på facebook var startet, kom det en ny postering på bloggen som bør leses, og som jeg synes bør kommenteres:

Comprehensive update, Sat 11/21 (English version) (Sammenfattet oppdatering, lørdag 21 november (engelsk versjon))


Den inneholder flere ting som etter mitt syn må ansees som negative.

"- Initially, we reported that Ruth was left at home with baby Ezekiel. It turns out that Ruth was not left home with the baby; she was arrested and taken to the police station at the same time that the two older boys were taken by the Barnevernet.
… It turns out that Marius was also arrested, at work, and taken to the police for interrogation. Communications with Marius and Ruth were then impossible as the police confiscated their phones.
    Monday, Nov. 16th …. After many hours of interrogation, Marius and Ruth were allowed to return home with baby Ezekiel."

(– Først rapporterte vi at Ruth hadde fått bli værende hjemme med baby Ezekiel. Det viser seg at Ruth ikke hadde fått være hjemme med babyen; hun ble arrestert og tatt med på politistasjonen samtidig med at de to eldste guttene ble tatt av barnevernet.
… Det viser seg at Marius også ble arrestert, på arbeidsplassen, og tatt med til politiet til forhør. Kommunikasjon med Marius og Ruth var da umulig siden politiet konfiskerte telefonene deres.
    Mandag 16 november …. Etter mange timers forhør fikk Marius og Ruth tillatelse til å dra hjem med babyen Ezekiel.)

Foreldrene ble altså tatt av politiet med én gang, øyensynlig ble de arrestert (
øyensynlig, fordi det å be dem følge med til politistasjonen trenger ikke formelt å være noen arrestasjon. Det at barna er tatt kunne sannsynligvis være nok til at de adlød.) Behandlingen de fikk av politiet var i alle tilfelle ganske tøff. Denne slags fremgangsmåte betyr at barnevernet vil slåss maksimalt for at barna ikke skal slippe ut av deres grep.

*

"- Tuesday, Nov 17th, Barnevernet, accompanied by four policemen, came to the Family home and took 3 month old baby Ezekiel because they considered that the mother was “dangerous.” At the same time, Ruth was told that their four children were placed in two separate foster homes, have already integrated, and that the children don’t miss them."
(– Tirsdag 17 november kom Barnevernet, ledsaget av fire politifolk, til familiens hjem og tok den 3 måneder gamle babyen Ezekiel fordi de betraktet moren som "farlig". Samtidig fortalte de Ruth at de fire barna var plassert i to forskjellige fosterhjem, at de allerede var "integrert", og at barna ikke savnet dem.)

Det at barnevernet hevder at barna etter å være tatt fra sine foreldre på den måten var "integrert" i fosterhjem bare en dag senere, viser "tilknytningsteori" i praksis. Det er det langt farligste knepet barnevernet bruker for tiden. Det har fått tunge sanksjoner gjennom statlig dirigert politikk, det er "godkjent-stemplet" av Raundalen-utvalget, og det blir så å si aldri satt spørsmåltegn ved.

*

"The lawyer highlighted that the Barnevernet should have been presented parents with written legal accusations at the time of the arrest and that it was the baby’s right to remain with the mother while being breastfed."
(Advokaten la vekt på at barnevernet skulle ha [..] levert foreldrene skriftlige, juridiske beskyldninger da de ble arrestert, og at det var babyens rett å være hos moren mens han ble ammet.)

Denne advokaten stoler enten fullstendig på at barnevernet handler til "barnets beste", eller er helt uvitende om faktisk praksis: Barn rives bort fra amming og tidligere hele tiden, til og med tas de av barnevernet på sykehuset minutter etter at de er født. Faktisk er det gjeldende ideologi at barna bør tas så tidlig som mulig, for å hindre dem i å "knytte seg til" foreldrene.

*

"After meeting with their lawyer, Marius was able to look at the docket clarifying the legal accusations filed against them. Among other things, there was the accusation that the parents and grandparents are radical Christians and are indoctrinating the children. The Barnevernet abused their power, broke Norwegian laws, already harshly stacked against parents, and violated the due course of the law as established in that country."
(Etter møte med advokaten kunne Marius se i registeret som gjorde klart de juridiske anklagene som forelå mot dem. Blant annet var det en beskyldning om at foreldre og besteforeldre er radikale kristne og indoktrinerer barna. Barnevernet misbrukte sin makt, brøt norske lover, lover som allerede går sterkit imot foreldre, og gikk ut over riktig prosedyre etter loven, slik den er etablert i det landet.)

Henvisningen til norsk lov ser ut til å være kommet fra familiens advokat. Igjen er det alarmerende hvis advokaten tror at det at barnevernet har brutt loven, betyr at familien Bodnariu lett vil vinne frem og bli gjenforenet. En del tusen familier i Norge har opplevet slike lovbrudd. De tror gjerne at når dette blir påvist i fylkesnevnden eller i retten, så vil de komme seirende ut. Stor er deres forvirring og vantro når det ikke legges vekt på. Faktisk er det slik i de fleste sakene at mye barnevernet gjør ikke er tillatt etter loven; barnevernet
har ikke lov, men de får allikevel lov.
    Når en advokat argumenterer som om det juridiske feltet barnevern er slik lovens bokstav foreskriver, er advokaten uvitende, eller han snakker mot bedre vitende. Uansett blir resultatet det samme: Det gir barnevernet overtaket.

*

"Legal counsel has advised Marius and Ruth to refrain from disseminating further in-depth details of the case, as customary in any legal proceedings, to avoid stalling and/or negatively impacting their Family’s case."
(Juridiske rådgivere har rådet Marius og Ruth til å avstå fra å spre flere dyptgående detaljer om saken, slik det er vanlig i alle juridiske prosesser, for å unngå utsettelser og/eller at det rammer familiens sak negativt.)

Dette er meget avslørende om advokaten. Både barnevernet, domstolene
og også de private parters advokater kjøper oftest denne propagandaen om at taushet gavner familiens sak. I realiteten blir familien da helt avhengig av advokaten. Advokaten burde vite at nesten alle barnevernssaker vinnes av barnevernet uansatt hva noen som helst – familien og advokaten – gjør, og skulle ikke late som noe annet. Hvis familien holder munn, har faktisk barnevernet og hele byråkratiet enda større makt. Man er da nærmest i en hemmelig rettsprosess, svært lik hos Kafka. – Dette har pågått i flere tiår nå, administrert av advokater og dommere. Hvorfor skal man så stole på dem? Hva har de fått til, annet enn å sette ut i livet hvert eneste system-skapte påfunn?
    I alle de fryktelige ødeleggelsene
britisk barnevern har stått for, er den én klage som stiger opp over de andre så klart så klart: den over hvor ille situasjonen er på grunn av de hemmelige familiedomstolene.
    
Et fundamentalt behov i et samfunn som vil ha rettssikkerhet er åpne rettssaker, åpen rapportering fra sakene – transparens. Åpne prosedyrer hele veien er den eneste måten å prøve å forhindre "systemets" utskeielser når systemet er gått fullstendig av skinnene og domstoler og dommere og advokater allikevel "tror" naïvt at det er storartet.
    Hemmelighold er et ganske sikkert tegn på at det som foregår ikke tåler dagens lys. Det er verdt for familien Bodnariu å merke seg at i Adele Johansens sak mot Norge (sak (a)
her) prøvet den norske stat til og med å få den Europeiske Menneskerettighetsdomstol til å kjøre saken for lukkede dører! Med den begrunnelse at i Norge er barnevernssaker konfidensielle!

Naturligvis vil den norske stat og alle statens lydige tjenere true familien med sanksjoner hvis familien offentliggjør. Det gjør de alltid. Naturligvis kommer de til å si at ved å publisere viser foreldrene at de er uskikket som foreldre. Det gjør de alltid. Men en families advokat skulle vite bedre enn å gi etter. I realiteten er det offisielle Norge ganske sjenert av all informasjonen som internett gjør mulig, og av begynnelsen til internasjonale nettverk av folk som arbeider for å få stoppet barnevernsovergrep. Se på hva som gjøres på høyt politisk nivå i Tsjekkia og i India. Nigerias regjering har også handlet meget bra, og det har det russiske barneombudet og en polsk domstol også. Malaysia sendte en statsråd for å få tre barn ut fra Sverige. (Det er artikler om dette i
den engelske seksjonen og i seksjonen Internasjonale konflikter og skade på Norges renommé på Forum Redd Våre Barn.)
    Som motstykke til dette, se på den slappe norske pressen, som følger det offisielle Norges linje som lydige hunder, og tror uten spørsmål på den offisielle tåkepratet. Norsk presse holder munn, ja, om alle viktige detaljer i barnevernssaker, og støtter seg på "vær varsom"-plakaten som de har skaffet seg om "sensitive ting". Hva er resultatet?


" Conversations or accusations against Norwegian authorities on this page, or other venues regarding this situation, do not benefit the Family or situation."
(Samtaler eller beskyldninger mot norske myndigheter på denne siden, eller andre steder, angående situasjonen, hjelper ikke familien eller situasjonen.)

Aha, ja! – Hvis hver familie legger seg flat på denne måten, vil barnevernets overgrep fortsette til evig tid. Hver enkeltsak blir ikke hjulpet av taushet, det bekrefter tvert imot antagelsen om at familien har alvorlige feil å skjule og at barna må "reddes" fra dem. Mangel på åpen informasjon forbereder ikke befolkningen på nye saker heller, så barnevernet tjener godt på taushet.

Det er et typisk trekk ved mishandlere innen familier at mishandleren isolerer sine ofre fra andre mennesker og truer dem til å holde munn – ellers skal de få svi! Her har vi norsk barnevern og norske domstoler og advokater som gjør akkurat det samme. Det er derfor nødvendig å forstå, å fordøye, denne parallellen, og handle deretter. Dessverre får ikke barnevernsofre slik forståelse og hjelp som ofre for mishandling fra familiemedlemmer får fra samfunnet rundt dem. Snarere er det representantene for vårt samfunn som mishandler og truer dem. Men ofrene
kan støtte hverandre og bidra til å få stoppet dette systemet av mishandling, ved å fortelle sannheten klart og høyt, og ikke la seg skremme til underdanighet.

Familien Bodnariu har erfart hva en norsk statlig etat
gjør. Øyensynlig har de fortsatt stor tiltro til hva systemets folk sier.

*

"Monday, Nov. 23rd, is a very important day for the Family. The older children will be interviewed by “specialists” and the Barnevernet will determine if the case will proceed to Court. It is expected that if enough evidence against Marius and Ruth is not gathered before Monday, the children might be allowed to go home with their parents and as a family. We are praying and hoping for this outcome, as our efforts support the reuniting of the children with their parents."
(Mandag 23 november er en svært viktig dag for familien. De eldre barna vil bli intervjuet av "spesialister", og barnevernet vil beslutte om saken skal fortsette til retten. Det er ventet at hvis det ikke er samlet nok evidens mot Marius og Ruth før mandag, kan barna få tillatelse til å dra hjem til sine foreldre og som en familie. Vi ber og håper på dette resultatet, slik som vi støtter gjenforeningen av barna med sine foreldre.)

"Det er ventet at …" Hvem venter at?
    Dette viser nok igjen tiltro til det myndighetene sier – eller kanskje til hva deres advokat sier. Det hender da også fra tid til annen at barna blir sluppet fri tidlig i saker som denne. Men hvis det skjer, har det lite å gjøre med sakens fakta. Det er heller tilfeldig, dessverre.**
18 desember 2015


Noen flere artikler:

Norwegian Christian couple accused of 'indoctrinating' children have them removed (Norsk kristent ektepar beskyldt for å 'indoktrinere' barna blir fratatt dem)
Christian Today
, 27 november 2015

Children seized from parents for ‘Christian indoctrination’ (Barn tatt fra foreldre på grunn av 'kristen indoktrinering')
The Christian Institute
, 2 desember 2015

Kids seized over family's 'Christian indoctrination' (Barn tatt grunnet families 'kristne indoktrinering')
WND
, 3 desember 2015

Children Seized from Parents on Charges of 'Christian Indoctrination' in Norway (Barn tatt fra foreldre på anklage om 'kristen indoktrinering' i Norge)
Christian News
, 3 desember 2015

Government Seizes Children Over 'Christian Indoctrination' Charges (Regjeringen tar barn på grunnlag av anklager om 'kristen indoktrinering')
Charisma News
, 4 desember 2015

Christian Family Gets 5 Children Taken Away by Gov't for Teaching God Punishes Sin (Kristen familie får 5 barn fjernet av regjeringen for å ha lært dem at Gud straffer synd)
The Christian Post
, 4 desember 2015

**

Christian family loses appeal against removal of children for 'radicalism and indoctrination' (Kristen familie taper anke/klage mot fjerning av barn på grunn av 'radikalisme og indoktrinering')
Christian Today, 1 desember 2015

    "The hearing yesterday dismissed their appeal. It ruled that Marius and Ruth are allowed to see their three-month-old baby Ezekiel twice a week for two hours. They can also see their two sons, but not their older daughters.
    They are exploring options for further legal action."

(Høringen i går forkastet deres anke/klage. Avgjørelsen var at Marius og Ruth får tillatelse til å se sin tre måneder gamle baby Ezekiel to ganger i uken i to timer. De kan også få se sine to sønner, men ikke sine eldre døtre.
    De undersøker mulighetene for videre juridiske tiltak.)

Dette resultatet er som ventet. Å klage til barnevernet eller til en fylkesnevnd eller domstolene med fornuftig og ærlig argumentasjon har vanligvis ingen effekt. Om barnevernet har brutt loven, har heller ingen betydning for utfallet. Barnevernet har kanskje ikke lov til å gjøre slik-og-sånn, men de får lov til å gjøre det.

De fleste av disse artiklene ser uten til å ha liten innsikt i barnevernssaker generelt; de tar en del informasjon fra vanlige media, og er stort sett opptatt av de kristne aspektene – i denne saken beskyldningen mot familien for 'kristen radikalisme og indoktrinering', enn videre med det syn at norsk barnevern er spesielt ute etter å gå til aksjon mot utlendinger. Sant nok blir det ofte slik, men grunnlaget er anderledes, og tallmessig er norske familier som berøves sine barn på samme slags grunnlag som utlendinger mange fler enn utenlandske familier. Heller ikke er særlig religiøse eller ivrige kristne alene om å bli angrepet; ateister og agnostikere er også utsatt.

Det ville være svært nyttig hvis kristne organisasjoner og grupper satte seg inn i hele spørsmålet om barnevern i den vestlige verden. Kristne miljøer i Norge og i det meste av Vesten er ukritiske tilhengere av barnevernet og det offisielle synet på foreldre som inherent farlige. De er nesten immune mot enhver tanke om at offentlig ansatte og hele den ideologien de baserer sitt virke på, er usannferdige. Det ville derfor være en hjelp hvis kristne i andre land ville informere seg og forstå at det trengs handling for å vekke folk opp til å se hva som blir gjort mot barn og familiene deres. For å begynne dette informasjonsarbeidet må folk, inklusive utenlandske blader, finne andre kilder til informasjon enn den generelle pressen, som er meget lojal mot staten og sterkt avhengig av staten. Som noen politikere i Tsjekkia har sagt, politikere som er engasjert i å bekjempe det ondet vestlig barnevern er: De vestlige land har ikke levet under kommuismen, så folk der forstår ikke hvordan et diktatorisk byråkrati er, og er ikke på vakt mot systematiske grusomheter fra sin stat.

Artiklene i Christian Today har ikke kommentarfelt. Christian News har det, men det godtar øyensynlig ikke lenker; jeg forsøkte å postere en kommentar med lenker til noe jeg anser som nyttig lesning, men det ble avvist. Dette er forståelig, men det er uheldig at lesere da ikke får opplysning om nyttige måter å gå videre på. De vil antagelig tenke ut spekulative forklaringer, slike som vi har sett før i mange saker. Det bringer ikke arbeidet mot vårt skadelige barnevernssystem videre.


Men dette er positivt:

Christian Family Whose 5 Kids Were Seized by Norway Planning International Protests (Kristen familie hvis 5 barn ble tatt av Norge planlegger internasjonale protester)
Christian Post, 11 desember 2015

"On a Facebook page established to raise awareness for the family's situation, the Bodnarius announced that supporters are planning to carry out peaceful protests outside of the Norwegian embassies in a number of Western nations that will attempt to put pressure on Norwegian diplomats to urge the Barnevernet to release the children.
    "We would like to act in an organized, legal, and peaceful manner, as we wish to continue being a testimony for the world," a Facebook post states. "In this regard, I assure you, we are currently getting organized and WE will announce the place and the time of the picketing, alongside additional details, at the right moment."
    The Facebook post also explains that supporters are working to secure the ability to protest in other major cities in the United Kingdom, Ireland, United States, Belgium, Spain, Netherlands and even in Norway."

(På en facebook-side åpnet som å øke oppmerksomheten om familiens situasjon, har Bodnarius annonsert at folk som støtter dem planlegger å holde fredelige protester utenfor norske ambassader i en rekke vestlige land, som vil prøve å legge press på norske diplomater til å oppfordre barnevernet til å frigi barna.
    "Vi ønsker å opptre på en organisert, lovlig og fredelig måte, slik som vi ønsker å fortsette å være et vitnesbyrd for verden", sier en facebook-postering. "Med hensyn til dette, kan jeg forsikre, organiserer vi oss nå og vi vil annonsere tid og sted for demonstrasjon, samt flere detaljer, i det rette øyeblikk."
    Facebook-posteringen forklarer også at hjelpere arbeider for å sikre at det blir mulig å protestere i andre større byer i Storbritannia, Irland, USA, Belgia, Spania, Nederland, og også i Norge.")*