*Fire forskjellige begreper "ord"

Marianne Haslev Skånland
2006, 3. utgave desember 2009


Folk snakker om "et ord" uten nødvendigvis å mene helt det samme hele tiden. I dagligspråket er slik betydningsvarians naturligvis gjengs, men heller ikke i lingvistisk-teknisk forstand er ordet ord entydig, og i en faglig redegjørelse må man da presisere hva man mener. Spør man for eksempel hvor mange ord det er i en tekst, kan man få ett svar dersom det tenkes på antall forekomster av noe med mellomrom foran og etter når man skriver det ned (det som gir teksten en viss lengde), men et annet hvis man regner gjentatte forekomster av samme form som bare ett ord. Det finnes ytterligere to måter å telle "ord" på. De fire svarer til hvert sitt ord-begrep. Nedenfor er en kort oversikt. Det første ord-begrepet er av syntagmatisk art, de tre andre av paradigmatisk art.ord-eksemplar = syntagmatisk ord

Flere enkelt-forekomster som oppfyller krav (a) teller hver som ett ord i betydningen
"ord-eksemplar".


Krav (a):
Uttrykk: Likt eller ulikt uttrykk, avgrenset syntagmatisk mot eventuelle andre ord-eksemplarer i ytringen
Innhold: Likt eller ulikt innhold, avgrenset mot innholdet av eventuelle nabo-ordeksemplarer i ytringen

*
Hesten spiste røde epler inneholder 4 ord-eksemplarer.
Ulv biter ikke ulv inneholder 4 ord-eksemplarer, deriblant 2 ord-eksemplarer ulv.
Ulv og ulven er 2 forskjellige ord-eksemplarer.
Høy (= "lang") og høy (= "tørt gress") er 2 forskjellige ord-eksemplarer.
TV og fjernsyn er 2 forskjellige ord-eksemplarer.
Kastet ("preteritum av verbet kaste") og kasta ("preteritum av verbet kaste") er 2 ord-eksemplarer.
Kastet og kaster er 2 ord-eksemplarer.
Synger ("presens av verbet synge") og sang ("preteritum av verbet synge") er 2 ord-eksemplarer.
Kommer og synger er 2 ord-eksemplarer.
Katt og hund er 2 ord-eksemplarer.


Begrepet "syntagmatisk ord" er grunnleggende for de andre 3 ord-begrepene, i den forstand at identifikasjon som ord-eksemplarer i syntagmatisk forstand forutsettes før man kan ta stilling til hvor mange ord-former, morfo-syntaktiske ord eller leksemer man har å gjøre med.ord-form

Flere enkelt-forekomster som oppfyller kravene (b) teller som ett og samme ord i betydningen "ordform".

Krav (b):
Uttrykk: Likt uttrykk
Innhold: Likt innhold

*
Hesten spiste røde epler inneholder 4 ord-former (hverken uttrykk eller innhold er identisk).
Ulv biter ikke ulv inneholder 3 forskjellige ord-former, deriblant 1 ord-form ulv.
Ulv og ulven er 2 forskjellige ord-former (hverken uttrykk eller innhold er identiske).
Høy (= "lang") og høy (= "tørt gress") er 2 forskjellige ord-former (innholdet er ikke identisk).
TV og fjernsyn er 2 forskjellige ord-former (uttrykket er ikke identisk).
Kastet ("preteritum av verbet kaste") og kasta ("preteritum av verbet kaste") er 2 ord-former (uttrykket er ikke identisk).
Kastet og kaster er 2 ord-former (hverken uttrykk eller innhold er identiske).
Synger ("presens av verbet synge") og sang ("preteritum av verbet synge") er 2 ord-former (hverken uttrykk eller innhold er identiske).
Kommer og synger er 2 ord-former (hverken uttrykk eller innhold er identiske).
Katt og hund er 2 ord-former (hverken uttrykk eller innhold er identiske).morfo-syntaktisk ord = et ord i én bøynings-kategori

Flere enkelt-forekomster som oppfyller kravene (c) teller som ett og samme ord i betydningen
"morfo-syntaktisk ord".

Krav (c):
Uttrykk: Likt eller ulikt uttrykk
Innhold: Likt innhold

*
Hesten spiste røde epler inneholder 4 morfo-syntaktiske ord (innholdet er ikke identisk).
Kastet ("preteritum av verbet kaste") og kasta ("preteritum av verbet kaste") er 1 morfo-syntaktisk ord (innholdet "kaste" + "preteritum" er identisk).
Kastet og kaster er 2 morfo-syntaktiske ord (innholdet er ikke identisk).
Synger ("presens av verbet synge") og sang ("preteritum av verbet synge") er 2 morfo-syntaktiske ord (innholdet er ikke identisk).
Kommer og synger er 2 morfo-syntaktiske ord (innholdet er ikke identisk).
Katt og hund er 2 morfo-syntaktiske ord (innholdet er ikke identisk).
Høy (= "lang") og høy (= "tørt gress") er 2 morfo-syntaktiske ord (innholdet er ikke identisk).
TV og fjernsyn er 2 morfo-syntaktiske ord (de kan, som forklart nedenfor, ikke sies å tilhøre samme leksem fordi de ikke kan regnes å ha identisk stamme, og da kan de heller ikke regnes til samme morfo-syntaktiske ord, som jo krever innholds-identitet i stamme (så vel som i bøynings-kategori)).leksem

Flere enkelt-forekomster som oppfyller kravene (d) teller som ett og samme ord i betydningen "leksem".

Krav (d):
Uttrykk: Likt eller ulikt uttrykk
Innhold: Likt stamme-innhold, likt eller ulikt bøynings-innhold (Likt stamme-innhold er kriteriet for hva som regnes som ett ordboks-oppslag, så et ordboks-oppslag er (normalt) lik et leksem.)

*
Hesten spiste røde epler inneholder 4 leksemer (ulikt stamme-innhold)
Kastet ("preteritum av verbet kaste") og kasta ("preteritum av verbet kaste") er 1 leksem
(stamme-innholdet er identisk).
Kastet og kaster er 1 leksem (stamme-innholdet er identisk).
Synger ("presens av verbet synge") og sang ("preteritum av verbet synge") er 1 leksem (stamme-innholdet er identisk).
Kommer og synger er 2 leksemer (stamme-innholdet er ikke identisk).
Katt og hund er 2 leksemer (stamme-innholdet er ikke identisk).
Høy (= "lang") og høy (= "tørt gress") er 2 leksemer (stamme-innholdet er ikke identisk).
TV og fjernsyn er 2 leksemer (innholdet kan gjerne ansees som identisk, men de fyller ikke ut plasser i samme bøynings-sett, og da de heller ikke har noen fonologisk likhet, kan de ikke ansees å inneholde samme stamme, og altså ikke samme leksem. De må isteden regnes som synonymer – ulike leksemer som tilfeldigvis har helt eller svært lik betydning).


* *

Oppsummerende eksempel:


Syntagme:
graver graver gravde grov

hvor
graver er presens av verbet grave

graver er presens av verbet grave

gravde er preteritum av verbet grave

grov er preteritum av verbet graveDette syntagmet inneholder:

4 ord-eksemplarer:
graver
graver
gravde
grov


3 ord-former:
verb-formen graver, som omfatter begge eksemplarene graver
verb-formen gravde
verb-formen grov


2 morfo-syntaktiske ord:
presens av verbet grave, som omfatter begge eksemplarene graver
preteritum av verbet grave, som omfatter gravde og grov


1 leksem :
verbet grave