*


 
12 november 2022
 
 
 

Marius Reikerås:
 
Trude Lobben tar saken tilbake til Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD), for granskning av nye krenkelser
 
 
• • •
Dette er en oversettelse av en pressemelding på engelsk som Marius Reikerås publiserte den 4 november 2022 (den ble publisert her den 5 november).
Oversettelse MH Skånland.
• • •
 

 
DGI - Directorate General of Human Rights and Rule of Law Department for the Execution of Judgments of the ECHR
F-67075 Strasbourg Cedex France
E-mail: dgI-execution@coe.int
 
 
Pressemelding
 
Forelegges:  DGI Human Rights Directorate
Offentlig
 
 
Vedørende.: Trude Lobben tar saken tilbake til Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD), for granskning av nye krenkelser
 
Jeg vil gjøre Dem kjent med at Trude Lobben den 4 november fremmet en ny klage til EMD, fordi søkerne er av den mening at det har vært en ny ny krenkelse av Artikkel 8, sett sammen med Artikkel 46 i Konvensjonen. Klagerne mener også at det foreligger en krenkelse av Artikkel 6 av Konvensjonen.
 
Som De allerede er kjent med, avslår de norske domstolene rett og slett å gjenåpne saken. De handler ikke i  god tro og i samsvar med den første Lobben-doms konklusjoner og ånd.
 
Faktisk er forholdene blitt verre siden den første Lobben-dommen ble avsagt av Storkammeret 10 september 2019.
 
Jeg minner også om at de norske myndighetene følger samme mønster i alle de andre sakene hvor Domstolen har funnet Norge skyldig i å ha krenket Artikkel 8 av Konvensjonen:
 
Norge nekter ganske enkelt å respektere dommene fra Domstolen.
 
 
Bergen, 4.11.22
Marius Reikerås
 
 
**
 


 
Se også
 
 
Den europeiske menneskerettskonvensjonen
Store norske leksikon, sist oppdatert 4 november 2022
 
Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (engelsk versjon)
Europarådet, 4 november 1950 med senere tillegg
 
Marius Reikerås:
Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben-dommen
MHS's hjemmeside, 11 mars 2020
 
 – :  Barneombud Inga Bejer Engh feilinformerer
MHS's hjemmeside, 29 desember 2020
 
 – :  Inngrep i menneskerettene, ikke "tiltak"
MHS's hjemmeside, 21 desember 2020
 
 – :  En debatt om barnevernssaker mellom Runa Nordahl Hæreid, Inga Bejer Engh og Adele Matheson Mestad
MHS's hjemmeside, 30 september 2020
 
 – :  Unøyaktigheter om EMD-dommene i kronikken "Det biologiske prinsipp – tilbake som førende prinsipp i barnevernet?"
MHS's hjemmeside, 29 desember 2019
 
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, siste oppdatering 17 mars 2022
 
Marianne Haslev Skånland:
Europarådet med kritisk rapport om europeisk barnevern
MHS's hjemmeside, 3 - 4 juli 2018
 
 – :  Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
MHS's hjemmeside, 6 mars 2020
 
 – :  Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd
MHS's hjemmeside, 9 november 2017
 
Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
Forum Redd Våre Barn, tråd 12 mars 2016 – 4 november 2018

Olav Bergo:
Barne- og likestillingsdepartementets tåkeleggende seminar mandag
Forum Redd Våre Barn, 18 oktober 2018
 
Merethe Løland:
Sitat fra Innlegg holdt ved BLD's seminar "Norsk barnevern sett med internasjonale øyne" i Oslo 22 oktober 2028
Forum Redd Våre barn, 28 oktober 2018
 
familien-er-samlet:
EMD har grepet tak i det som er et stort mysterium
Innlegg i tråd 'Når foreldre har omsorgsevne – for noen av barna'
Forum Redd Våre Barn, 18 oktober 2018
 
Anita Skippervik:
Norske granskingsmetodar i barnevernsaker held ikkje internasjonal standard
MHS's hjemmeside, 27 februar 2019

 

*