*

22 desember 2020
Oppdatert 6 januar 2021
Olav Terje Bergo:

Trollet og trollsplinten


Den europeiske menneskerettsdomstolen har kommet til at den norske staten v/domstolene og barnevernet gang på gang har brutt lovene når de har tatt foreldrene fra barn, og omvendt. Det har blitt mange rettsavgjørelser mot den norske staten siden 1990-tallet
(1). Den første dommen fastslo at staten hadde brutt menneskerettighetene til en liten familie fra Bergen.

Flere kaller det staten gjør mot mange familier “kidnapping”, og har blitt kritisert for det. Men å ta barn fra familier, og familier fra barn, i strid med lovene, men likevel godtatt av norske domstoler, er ikke det kidnapping?

Det er ikke noen formildende omstendighet at kidnappingen er gjennomført som ledd i myndighetsutøvelse og godkjent av domstolene. Tvert om. Det gjør overgrepet mer alvorlig at det er utført av statsmakten og godkjent av domstolene.

I 2018, med norske domstolers eller fylkesnemnders ukritiske samtykke, tok barnevernet ca 28 barn fra norske familier med akuttvedtak hver eneste uke. I tillegg ble barn overtatt med en litt mindre tvilsom prosedyre. Trolig er det i de fleste tilfellene brudd på barns og foreldres rettigheter etter norske lover og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)
(2).

De færreste barn og foreldre har krefter, penger og forbindelser til å anke norske rettsavgjørelser til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) og få sin rett der. Dommene mot norske domstolers avgjørelser i Menneskerettsdomstolen er trolig toppen av et isfjell av menneskerettsbrudd fra staten v/domstolene, fylkesnemndene, barnevernet og kommunene.

*

Erkjennelsen om at noe må gjøres sprer seg nå langsomt i mediene, politikken og folket. I høst har Stortinget etter forslag fra Arbeiderpartiet enstemmig vedtatt at regjeringen må utrede rettssikkerheten i beslutningsprosessene i barnevernssaker: "Stortinget ber regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå norsk barnevern med mål om å bedre rettssikkerheten i alle ledd av tjenesten, der hensynet til barnets beste skal ligge til grunn for utvalgets arbeid."
(3) Det er den gjennomgående svikten i barns og foreldres rettssikkerhet fra begynnelse til slutt i barnevernssaker som er forklaringen på mange av nederlagene for den norske staten i Menneskerettsdomstolen.

De uakseptable forholdene er utredet og avslørt gang på gang av statlige utvalg, bekreftet av nyhetsmedier og lokale undersøkelser over hele landet, uten at Stortinget, regjeringene, påtalemyndigheten, kommunestyrene og domstolene til nå har grepet avgjørende inn. Skammen over de mange bruddene på barns grunnleggende rettigheter, møtes stort sett med taushet, usynliggjøring, bortforklaring, bagatellisering eller andre hersketeknikker fra myndighetene og de fleste av de folkevalgte som er valgt av folket til å passe på at statsmakten og kommunene følger lovene. Professor Hans-Jørgen Wallin Weihe fra Høgskolen i Innlandet, som i et intervju med Fri Fagbevegelse hevdet at det er en myte at den norske staten kidnapper barn, er derfor ikke alene om å bortforklare og underkjenne kritikken mot norsk barnevern og domstolers behandling av barn og familier.
(4)

De mange som bryr seg om barn og barns rettigheter, de ser, forstår og opprøres. Og en dag sprekker trollet.

Hele den norske makteliten burde rødme i dyp skam, når norske foreldre og barn må til en europeisk domstol i en fransk by for å få den retten de ikke fikk i Norge. Men trollet sprekker og trollsplintene forsvinner fra folks øyne først når vekten av statens nederlag i Menneskerettsdomstolen blir for tung til at den kan bæres videre. Først da sprer skammen seg også blant trollets forsvarere og tjenere.

*

(1)
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, oppdatert per 22 desember 2020

(2)
European Convention on Human Rights
European Court of Human Rights, Council of Europe, (holdes oppdatert)
 – 
Europakonvensjonen – nordiske versjoner
BarnasRett, ikke datert

(3)
Forslag nr. 34 fra Jonas Gahr Støre på vegne av Arbeiderpartiet
Stortinget, 6 oktober 2020

Voteringsoversikt, votering 35, over forslag nr. 34 på vegne av Arbeiderpartiet
Stortinget, 6 oktober 2020

Stortinget krever omfattende barnevernsgrep
Et enstemmig Storting vedtok i dag at Regjeringen må nedsette et ekspertutvalg med mål om å bedre rettssikkerheten i alle ledd av barnevernet.
Dagbladet, 6 oktober 2020

(4)
Norsk barnevern er uglesett i østblokklandene: – Den verste myten er at Norge kidnapper barn
Fri Fagbevegelse, 15 desember 2020


**
Se også


Olav Terje Bergo:
Ingen nyhet at barnevernet svikter
MHS's hjemmeside, 3 juli 2020

 – :  
Åpenhet er eneste medisin som fremmer rettssikkerhet
MHS's hjemmeside, 22 februar 2019

 – :  
Hvem skal man lytte til?
MHS's hjemmeside, 26 mars 2019

 – :  
Hva frykter de barnevernsansatte?
MHS's hjemmeside, 16 juni 2020

 – :  
Menneskerettsjurister: Bryr seg ikke om barnas rett
MHS's hjemmeside, 27 februar 2020

Ragnvald Bjørgaas Petersen:
Betryggende i fylkesnemnda?
MHS's hjemmeside, 25 august 2019

Jan Pedersen:
Bort med barnevernsloven!
MHS's hjemmeside, 19 november 2016

Jan Simonsen:
Erna Solbergs hvitvasking av barnevernet
MHS's hjemmeside, 7 januar 2019

familien-er-samlet:
Hva betyr egentlig "barnets beste"?
MHS's hjemmeside, 1 oktober 2016

 – :  
Lavmål i fylkesnemndene
MHS's hjemmeside, 25 november 2017

Mani Shankar Aiyar:
Norske ikke-mennesker
MHS's hjemmeside, 15 november 2015

Marianne Haslev Skånland:
Petisjon og video – Stopp Tvangsfjerningen av Barn
MHS's hjemmeside, 24 oktober 2018

 – :  
Hva skal en politiker være?
MHS's hjemmeside, 11 august 2019

Ottar Steinhovden:
Demonisering
MHS's hjemmeside, 27 april 2016


*