*

11 april 2021NRK med merkverdig 'agenda' mot prins Philip?

Av Marianne Haslev Skånland


Også norske medier formidlet nyheten om prins Philips bortgang. Både TV2 og NRK brakte bilder og kortere reportasjer om hans liv og om det britiske kongehuset. I sin reportasje:

Nyheter, fredag 9 april 2021, (ca 4:30 ut i programmet)
NRK, 9 april 2021

legger NRK slik jeg oppfatter det, påfallende vekt på at Philips mor var "tysk prinsesse", og vil visst ha det til at det, samt hans søstres ekteskap med tyske nazister, gjorde hans ekteskap med daværende prinsesse Elizabeth nærmest til en dramatisk skandale.

Underlig reportasje ved hans bortgang.

Er jeg særlig innsiktsfull i europeiske kongelige genealogier? Nei, tvert imot. Det jeg vet, er lett tilgjengelig i almindelige leksika, og NRKs folk kunne jo gjøre et par enkle oppslag i Wikipedia, om ikke annet. Selv jeg vet øyensynlig mere enn NRK bryr seg om å formidle. Så la oss, siden NRK er opptatt av et par generasjoner av avstamning, underholde oss litt ved å se på noen avstamninger – med litt løselige uklarheter om hvor langt man skal gå tilbake. Jeg har slått opp på en del mer enn jeg visste fra før, og håper opplysningene er riktige.


Battenberg – Mountbatten

Prins Philips mor var prinsesse Alice, datter av Louis, prins av Battenberg, en gren av det tyske fyrstehus Hessen. Han giftet seg med sin fetters datter, prinsesse Victoria, som var datterdatter av dronning Victoria av England. Dronning Elizabeth II og prins Philip er altså firmenninger, gjennom Philips mor.

Et annet barnebarn av dronning Victoria var forøvrig stormesteren i første verdenskrig, tyske keiser Wilhelm II, hvis mor altså var engelsk prinsesse, uten at keiser Wilhelm ble merkbart 'engelsk' av det.

Louis' bror Henry giftet seg med dronning Victoria yngste datter Beatrice; han ble britisk statsborger og de bosatte seg i England. Prins Louis sto sin svigermor, Victorias datter prinsesse Alice, nær, og oppmuntret av henne og hennes bror ble han 17 år gammel sjøoffiser i den britiske marine. Etter over 40 års tjeneste ble han i 1912 utnevnt til den kongelige britiske marines høyeste stilling, First Sea Lord, og han satte aktivt den britiske marine i beredskap da første verdenskrig truet. Grunnet sin tyske bakgrunn trådte han tilbake da krigen brøt ut. I 1917 frasa han og prins Henry seg sine tyske titler, og de og deres familier endret sitt navn til det mere engelsk-klingende Mountbatten, omtrent samtidig med at det britiske kongehus under George V endret sitt navn fra Saxen-Coburg and Gotha til Windsor. Louis Mountbatten fikk tittelen Marki av Milford Haven.

Hans to sønner George Mountbatten og Louis Mountbatten var begge britiske marine-offiserer. Det samme var deres nevø Philip, som tjenestegjorde fra 1939. Hans foreldre var skilt og uten noe vanlig, fast bosted; Philip oppholdt seg mye hos sine britiske slektninger, særlig hos onkelen Louis Mountbatten, når han var på ferie fra skolen (i Skotland) og senere i marinen. Han oppbevarte visst noen klær enten hos onkelen eller på Buckingham Palace, fordi han var – som han på et besøk skrev i gjesteboken hvor gjestene vanligvis skrev navn og bosted – 'of no fixed abode' (uten fast bolig).

Rootless aristocrat, naval hero: British Prince Philip's life in five snapshots
The Straits Times, Singapore, oppdatert 9 april 2021


Glücksburg

Tilbake til Philips foreldre: Hans mor prinsesse Alice var gift med prins Andreas av Hellas og Danmark. Danske prins Wilhelm var i 1863 blitt valgt til gresk konge. Han var prins av Schleswig-Holstein-Sønderborg-Glücksburg, og var sønn av kong Christian IX. Både Christian og hans kone var tyske. Men blant deres forfedre noen generasjoner tilbake var der danske konger, og de ble dansk konge og dronning i 1863. De hadde etter hvert barn og svigerbarn i mange kongeriker, og Christian var kjent som 'Europas svigerfar'. Det danske kongehus, og dermed det greske, tilhører derfor fyrsteslekten Glücksburg, som også selvfølgelig vårt norske kongehus gjør.

Så ja, både på prins Philips mors- og farsside er det tjokt av tysk slekt.

Omtrent like mye som i det britiske kongehus, faktisk.


Det britiske kongehus

I 1714 kom det tyske fyrstehuset Han(n)over på den britiske trone. De hanoverianske kongene giftet seg alle sammen med tyske prinsesser eller høyadelige. Det samme gjorde hertug Edward av Kent, hvis datter Victoria etter hvert ble nærmeste tronarving, og ble dronning i 1837. Victoria giftet seg med sin fetter på morssiden, også tysk, og de talte tysk hjemme.

Victorias og Alberts sønn Edward VII giftet seg med danske prinsesse Alexandra. Hun var datter av førnevnte kong Christian IX, altså av huset Glücksburg og hel-tysk av avstamning. Alexandra og Edwards sønn George V giftet seg med Mary, hvis far var østerriksk født og som gjennom sin mor nedstammet fra (hanoverianeren) George III og noen flere tyske forfedre.

George V's og Marys sønn, som ble George VI, skiller seg ut ved at han som den første på meget lenge hadde en ektefelle av helt og holdent britisk avstamning (så vidt jeg har lest!).


Europas adelige og kongelige

Det virmler av slektninger på kryss og tvers i alle de europeiske kongehus, og det virmler av tyskættede i Europas adel og fyrstehus. Og det er ikke så rart:

Det har i flere land eller fyrstehus vært formelle sanksjoner, med tap av titler og plass i arverekken etc, for kongelige som har giftet seg under sin stand. Se på hvordan reglene har vært for arverett og tittel for kongelige prinser i Danmark som gifter seg borgerlig! Press og forbud og langt på vei arrangerte ekteskap har vært utbredt – det er forøvrig ikke
mange generasjoner siden foreldre utøvet både press og forbud i adskillig lavere klasser også.

Når dette impliserer at prinser forutsettes å gifte seg med prinsesser, har Tyskland vært et naturlig sted å finne dem, fordi arveregler og utviklinger der hadde resultert i til dels små fyrstedømmer med hver sin fystelige familie, så der var mange å ta av. Og allerede etablerte familiebånd skaper nære relasjoner, som gjør det desto lettere for nye generasjoner å fortsette alliansene. Det ligner ikke så lite på slektskapssystemer som fascinerte meg da jeg i ungdommen studerte sosiantropologi. For eksempel: I noen samfunn henter mennene tilhørende en klan A alltid sine koner fra klan B, med de og de forpliktelser (gjerne ulike) for de to klanene, mens klan B henter koner fra en tredje klan C. Et slikt ekteskaps- og slektskapsmønster ble gjerne formulert mere konkret som at de praktiserte mors-brors-datter-ekteskap). Betydelig grad av nært inngifte kan forøvrig bli resultatet.


Hva ER man?

Er vårt norske kongehus norsk? Ja visst. Jeg gjetter på at medlemmene føler seg entydig norske også. Men kong Olav fortalte i et intervju at han og foreldrene hadde pleiet å ha et te-måltid, slik som det var vanlig i engelske familier (implisitt: som deres egen)!

Hvilken nasjonalitet man betrakter seg som, har mest å gjøre med følelser, og det er igjen meget viktig for ens lojaliteter, for eksempel under krig, men også når det gjelder hvor man føler seg hjemme. Det har å gjøre med avstamning, men slett ikke bare.

De fleste nordmenns forfedre har kommet sørfra i løpet av de siste 10.000 årene, og mange har sikkert vært germanere på et tidspunkt. De som kanskje har minst germansk bakgrunn, er kanskje samer og kvener? Islendingene, som språklig sett er nordiske (språket ble tatt med av norske emigranter til Island i middelalderen), har visstnok i stor grad keltisk avstamning (irer eller skotter som ble tatt som slaver av de brave nordmenn?). Det spiller trolig svært underordnet rolle for følelsen av tilhørighet og nasjonal identitet hos dem i dag.

Jeg husker at jeg lenge og naïvt, kanskje basert på skolens historieundervisning, oppfattet verden som inndelt i klart avgrensede land, hvert land med sin
ene nasjon, altså som bestående av nasjonalstater. Det var kanskje derfor jeg hadde vanskelig for å begripe sånne fenomener som at 'det tysk-romerske keiserrike' var et forbund av land, med en valgt keiser. Men jeg tror jeg er kommet over forvirringen, for å si det sånn. Det er mere tvilsomt om NRK er det. Først senere, da jeg begynte med språkvitenskap, deriblant språkgeografi, ble det klart for meg hvor språklig komplekse mange land er, og at også språk influerer på hvilken nasjonalitet man synes man har, men ikke entydig.

Prins Philips foreldre, prinsesse Alice og prins Andreas, hadde måttet flykte fra Hellas, hadde bodd i Paris, hadde dratt i ulike retninger. Slik jeg har sett det fremstilt, var det det noe vage og uortodokse ved Philips meninger og foreldrenes livsform som bekymret Elizabeths foreldre da Elizabeth ville gifte seg. Ihvertfall ikke primært hans søstres allianser; Philip selv tjenestegjorde jo i den britiske marine under krigen. Han fikk britisk statsborgerskap og tok besteforeldrenes navn Mountbatten før forlovelsen ble offentliggjort. Moren prinsesse Alice gjorde veldedig arbeid i Athen, skjulte blant annet jødiske flyktninger der under 2. verdenskrig, og er begravet i Jerusalem. Sine to siste leveår bodde hun på Buckingham Palace. Philip levet altså stort sett i Storbritannia fra tidlig. Deres livsform kan betegnes som kosmopolitisk. Alices søster Louise Mountbatten giftet seg med den svenske tronarvingen og ble dronning av Sverige.

Philips søstre giftet seg altså med tyske prinser som støttet nazismen. De ble ikke invitert i Philip og Elizabeths bryllup, på grunn av forholdet til nazismen og krigen. Familie-uenigheter og splittelser er kanskje ikke helt ukjent for oss andre heller?

NRKs folk har sikkert oppfatninger om titler og kongedømme. Men i omtalen av prins Philip nå ved hans bortgang har det visst gått over stokk og sten for dem. Ikke minst for moderne nordmenn, som svært ivrig forfekter et ideal om at enhver skal dømmes på basis av hva de selv gjør, ikke hva andre familiemedlemmer gjør som man ikke er enig i og ikke deltar i, burde imidlertid den britiske, og ikke-nazistiske, status til den britiske kongefamilien, prins Philip og de av Mountbatten-familien som regnet seg som britiske, være tilfredsstillende nok. – Selv for NRK.


***